Hyppää sisältöön

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat

Euroopan sosiaalirahaston logo

Hankkeen tiedot

HankeHYBRIDIOPETUKSEN JA -TYÖSKENTELYN TAIDOT JA TAVAT
Kesto01.09.2021 – 31.08.2023.
Toteuttajatuomen eOppimiskeskus,
Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
RahoittajatHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen tarkoituksena on hybridiopetuksen toteutusmallien, tarvittavan digipedagogisen osaamisen sekä ohjeiden kehittäminen. Erityisesti tarvitaan erilaisiin käyttötarpeisiin soveltuvien hybridimallien yhteiskehittämistä ja testaamista.

Opetus- ja koulutuskenttään on kohdistunut muutospaineita ainakin kahdelta suunnalta. Ensinnäkin Covid-19 pandemia paineisti oppimisen ja koulutuksen alan toimijat siirtämään opetuksensa luentosaleista, luokista ja workshop-tiloista verkkoon – hybridisti toteutettaviksi. Samanaikaisesti voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta edellytti korkeakouluja muuttamaan oppimisympäristöt ja -materiaalit kaikkien oppijoiden kannalta saavutettaviksi.

Hybridiopetuksella tarkoitetaan tässä hankkeessa lähi- ja etäopetuksen erilaista joustavaa yhdistelyä. Onnistuakseen hybridiopetus edellyttää digitaalisten etätyöskentely-ympäristöjen ja niiden teknisten työkalujen käytön osaamista sekä oikeanlaista pedagogista soveltamista. Opiskelijoiden lähtökohdat hyödyntää erityisesti hybridisti toteutuvissa opinnoissaan teknologiaa ovat hyvin vaihtelevat. Vastaavasti myös suurelle osaa opetushenkilöstöstä hybridiopetuksessa hyödynnettävä digipedagogiikka on edelleen uutta ja vaativaa, mikä on havaittavissa mm.teknologisten mahdollisuuksien kapeana hyödyntämisenä.

Hybridiopetus vaatii erityisesti lähiopetukseen verrattuna pedagogista ja didaktista uudelleenarviointia. Miten opetetaan eri tilanteissa: jos opettaja on etänä – opiskelijat oppilaitoksessa, opettaja ja osa luokasta paikalla – osaetänä tai jokin muu variaatio? Millä tavoin digitaalisten ympäristöjen ja välineiden täysi potentiaali pystytään hyödyntämään oppimisen mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi? Miten ylläpidetään oppimisen motivaatiota ja innostusta? Millaista mahdollista oppimisen ja opetuksen muotoilua kaiken kaikkiaan tarvitaan?

Kohderyhmä

Opiskelijat.

Toiminta-alue

Koulutus.

Hankkeen päätavoitteet

Tavoite 1: Digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamisen vahvistaminen.

Vahvistamme kohdejoukon digitaalisen saavutettavuuden ja hybridiopetuksen digipedaosaamista, luomme UDL-periaatteille rakentuvat koulutuspaketit digipedaosaamisen ajantasaistamiseksi sekä opiskelijan osallisuutta tukevat suositukset etäopiskelun järjestäjille.

Tavoite 2: Saavutettavaan ja hybridisti toteuttavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistaminen, kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen.

Kokoamme, testaamme ja optimoimme opiskelija-/asiakaslähtöisesti kehitettyjä saavutettavia ja hybridiopetukseen soveltuvia käyttötapauksia, joissa huomioidaan tarvittava osaaminen sekä tekniset lähtökohdat. Kehitystyötä tehdään käyttämällä nk. test bed -menetelmää. Käyttötapauksia ja niiden haasteita työstetään test bed -ympäristössä, jossa tapahtuva koulutuspalvelun yhteiskehittely (co-creation) mahdollistaa eri osapuolien näkemysten huomioon ottamisen ja kehittämiseen osallistamisen.

Koostettua tietoa hankkeesta

Hankkeessa on 4 työpakettia:

TP1 – Hybridin toteutuksen muotoilu ja digiosaamisen vahvistaminen. Työpaketissa tuetaan hybriditoteutusten muotoilua ja digiosaamisen kehittämistä valmennuksin ja työpajoin. Kouluttajina toimivat HAMKin digipedagogiikan ja hybridiopetuksen asiantuntijat.

TP 2 – Käyttäjälähtöisten koulutuspalvelujen yhteiskehittäminen test bed:ssä. Tavoitteena on koulutuspalvelun kaikkien osapuolien – opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän yhteistyökumppaneiden – aktivoiminen mukaan hybridinä toteutettavien toteutusten yhteiskehittämiseen. HAMK osalta hybriditoteutusten muotoilu tapahtuu test bedeissä, jotka muodostuvat mm. liikennealan ja ja tietojenkäsittelyn koulutuksen hybridi -caseista.

TP 3 – Best practices – HOT työkalupakki. Työpakettien 1 ja 2 kokemukset ja tuotokset jäsennetään ja kootaan hyviksi yleisemmän tason malleiksi ja suosituksiksi. Kaikki hanketoimijat osallistuvat tähän.

TP 4 – Hankehallinto, koordinaatio. HAMK osallistuu omalta osaltaan hankehallinnointiin ja koordinointiin.

.

HAMKin sisäiset valmennukset ja tapahtumat keväällä 2023
 • Ideasta käsikirjoitukseen – Moduulin oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut 14.2.
 • Tehtävänantojen muotoilu ja vuorovaikutus UDL-näkökulmasta 14.3.
 • “Pedakahvilat”

HAMKin sisäiset valmennukset ja tapahtumat syksyllä 2022

 • Hybriditilojen avajaiset 16.8.2022
 • Ideasta käsikirjoitukseen – Moduulin oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut (30.8.)
 • From idea to a script – Learning process and pedagogical solutions for the module (30.8.)
 • Tehtävänantojen muotoilu ja vuorovaikutus UDL-näkökulmasta (syyskuu)
 • Assignment design and interaction from a UDL perspective (4.10.)
 • ITK-toimintasessio 6.10.
 • Ohjaus, palaute ja arviointi (25.10.)
 • Guidance, feedback and assessment (25.10.)
 • Yhteisöllinen työskentely (29.11.)
 • Collaborative activities (29.11.)
 • Laadukas moduulitoteutus Nonstop (elokuu-joulukuu)
 • The Design Quality for Module Implementation training Nonstop (elokuu-joulukuu)

HAMKn sisäiset valmennukset aiheeseen liittyen kevään 2022 aikana

 • Ideasta käsikirjoitukseen – Moduulin oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut (helmikuu)
 • Tehtävänantojen muotoilu ja vuorovaikutus UDL-näkökulmasta (maaliskuu)
 • Ohjaus, palaute ja arviointi (huhtikuu)
 • Vuorovaikutus verkossa – Kohdataanko verkossa osa 1 (maaliskuu)
 • Vuorovaikutus verkossa – Kohdataanko verkossa osa 2 (huhtikuu)
 • Pienryhmätyöt Zoomissa, käytännön vinkit ryhmätöihin (maaliskuu).

Tuloksena vahvistamme digitaalisen saavutettavuuden ja hybridiopetuksen digipedaosaamista, ja luomme UDL-periaatteille rakentuvat koulutuspaketit
digipedaosaamisen ajantasaistamiseksi.

Kokoamme tulokset HOT-työkalupakkiin hybridiopetuksen vaihtoehtojen ja osaamisen osoittamisen monipuolistamiseksi.

Tulokset tullaan levittämään työpajojen ja webinaarien avulla.

Julkaisuja

Publications in English

Yhteystiedot