Pedaforum 2024 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pedaforum 2024
Pedaforumin logo, musta-vihreät kuviot päällekkäin, ja logon alla häivytetty kuva naisesta ylhäältäpäin, joka istuu lattialla ja nojaa kirjahyllyyn. Kädessä hänellä on kirja ja lattialla vieressä on kuulokkeet ja kannettava tietokone.

Pedaforum 2024

Tervetuloa Korkeakoulupedagogiikan päiville 5.-6.6.2024

Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi. 

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 (verkostotapaamiset 4.6.2024). Hämeen ammattikorkeakoulussa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi.

Tapahtuma kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen ja opintohallinnon asiantuntijoita sekä muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia.

Lisätietoja konferenssin teemojen sisällöstä, aikatauluista ja käytännön järjestelyistä päivitetään näille sivuille myöhemmin.

#pedaforum2024

 

Teemat

Tapahtuman teemana on Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana
Korkeakoulujen tulee tukea opiskelijoita ratkaisemaan tulevaisuuden moniulotteisia ja vaikeasti ratkaistavissa olevia haasteita. Tämä edellyttää innovatiivisen ja kriittisen ajattelun taitoja sekä yhteistyötä työelämän ja eri sidosryhmien kanssa. Laadukkaan oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä on myös opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Laadukkaan ja hyvinvointia tukevan korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimiskokemuksia, taitoja ratkaista viheliäisiä ongelmia, edistää kestävää kehitystä ja näin tukea myös globaalin hyvinvoinnin rakentumista.

Vuoden 2024 Pedaforum-päivien puheenvuorojen, alustusten ja esitysten kautta tarkastelemme korkeakoulupedagogiikkaa globaalin hyvinvoinnin rakentajana ja pureudumme myös laajemmin korkeakoulupedagogiikan ajankohtaisiin ilmiöihin seuraavien alateemojen kautta.

1.Korkeakouluopetus, -oppiminen ja hyvinvointi globaalissa kontekstissa
Suomessa tehdään runsaasti korkeakoulupedagogista kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yhteistyössä globaalien toimijoiden kanssa. Teemaa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?
• Millaisia pedagogisia haasteita korkeakoulut kohtaavat globaalissa kontekstissa (esim. koulutusviennissä)?
• Miten eri maiden koulutusjärjestelmien erot tulee huomioida korkeakoulupedagogiikan kehittämisessä?
• Millaiset korkeakouluopetuksen menetelmät ja lähestymistavat huomioivat monimuotoiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset näkökulmat?
• Millaista on globaalin koulutusyhteistyön vaikuttavuus?
• Miten kansainvälistä yhteistyötä voi organisoida? Millaiset mallit ja toimintatavat ovat toimivia?
• Miten luodaan dialogista ja tasa-arvoista yhteiskehittämistä?
• Miten korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tukea globaalia hyvinvointia sekä kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä?

2. Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
Viime vuosina on ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota korkeakouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja rakentamisessa. Hyvinvoinnin teemaa tarkastellaan mm. seuraavista näkökulmista:
• Mikä tukee ja haastaa korkeakouluopiskelijoiden ja –opettajien hyvinvointia?
• Millainen on hyvinvoiva korkeakouluyhteisö?
• Miten hyvinvoivan korkeakouluyhteisön kehittymistä voidaan tukea?
• Mikä on pedagogisen johtamisen rooli hyvinvoivan korkeakouluyhteisön rakentamisessa?

3. Kestävä ja saavutettava korkeakoulutus
Kestävyys ja saavutettavuus ovat läpileikkaavia teemoja, joita ei voi sivuuttaa korkeakoulupedagogisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. Oletko tarkastellut näitä teemoja mm. seuraavien kysymysten kautta?
• Mitä ovat kestävät arvot korkeakoulupedagogiikassa?
• Miten ja millaista arvomaailmaa korkeakoulun pedagoginen toiminta rakentaa?
• Miten korkeakoulupedagogiikka on mahdollistamassa eettisesti kestävää osaamista?
• Miten varmistetaan eettisesti korkealaatuinen opetus ja oppiminen?
• Miten varmistetaan, että korkeakoulutus on kaikkien saavutettavissa?
• Miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tuetaan korkeakoulutuksessa?
• Miten hyvinvointia voidaan tukea huomioimalla korkeakoulutuksen kestävyys ja saavutettavuus?

4. Korkeakoulupedagogiikka jatkuvan oppimisen tukena
Korkeakouluilla ja korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen asema jatkuvan oppimisen tukemisessa. Jatkuvan oppimisen teemaa pohditaan mm. seuraavien kysymysten avulla:
• Miten korkeakoulut vastaavat pedagogisessa toiminnassaan jatkuvan oppimisen haasteisiin?
• Millaiset arviointimenetelmät tukevat jatkuvaa oppimista?
• Mitä ovat keskeiset tulevaisuuden taidot, joita opiskelijoiden tulisi oppia korkeakoulutuksen aikana?
• Mikä on korkeakoulutuksen rooli jatkuvan oppimisen kehyksessä?
• Miten jatkuvan oppimisen mahdollistaminen tukee hyvinvointia?

5. Pedagoginen johtaminen laadukkaan korkeakoulutuksen tukena
Laadukas korkeakoulutus tarvitsee tuekseen pedagogista johtamista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?
• Mitä osaamista pedagoginen johtaja tarvitsee ja miten se näkyy?
• Miten opetusta ja oppimista johdetaan korkeakouluissa – eli miten pedagoginen johtaminen toteutuu?
• Mitä vaikutusta pedagogisella johtamisella on?
• Miten johdetaan tunnetaitojen ja muiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä?
• Miten pedagogista johtamista toteutetaan hybridiorganisaatioissa?
• Miten hyvinvointia voidaan tukea pedagogisen johtamisen avulla?
• Miten pedagogisten johtajien hyvinvointia voidaan tukea?

6. Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys korkeakoulutuksessa
Korkeakoulut kohtaavat lisääntyviä tarpeita työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden edistämiseksi. Miten korkeakoulupedagogiikka voi tukea näiden tavoitteiden saavuttamista?
• Miten työelämäyhteistyö auttaa kasvattamaan resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä?
• Miten kehittää opettajien työelämävalmiuksia ja yrittäjyysosaamista?
• Miten työelämäyhteistyö kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja?
• Mitä uusia ja innovatiivisia tapoja on kehittää työelämäyhteistyötä korkeakoulutuksessa?
• Miten yrittäjyyttä edistetään korkeakoulutuksessa?
• Miten yrittäjyysosaamista kehitetään korkeakoulutuksessa?

7. Digitalisaatio korkeakouluopetuksessa ja –oppimisessa

Digitalisaatio luo jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle. Oletko tarkastellut digitalisaatiota esim. seuraavien kysymysten kautta?
• Mikä on tulevaisuuden teknologioiden rooli tulevaisuuden korkeakouluopetuksessa?
• Millaisia vaikutuksia lisääntyvällä digitalisaatiolla on hyvinvointiin ja mielenterveyteen?
• Miten digitalisaatio muuttaa arviointia korkeakouluissa?
• Millaisia ovat tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut korkeakouluopetuksessa ja –oppimisessa
• Miten digivisio näkyy ja tukee korkeakouluja, ja miten korkeakoulupedagogiikka tukee digivision toteutumista?

8. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet korkeakoulutuksessa

Tekoäly luo uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle, mutta sen hyödyntämistä ja mukanaan tuomia haasteita ei vielä täysin tunnisteta.
• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo mukanaan opetukselle ja oppimiselle?
• Miten tekoäly vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin korkeakouluissa?
• Miten tekoäly muuttaa opettajien ja opettajien osaamisvaatimuksia?
• Miten tekoäly muuttaa arviointia korkeakouluissa?
• Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tekoälyn roolista korkeakouluopetuksessa ja -oppimisessa? Mitä korkeakoulujen on huomioitava?
• Mitä eettisiä kysymyksiä tulee huomioida tekoälyn hyödyntämisessä korkeakoulutuksessa?

Kirjoittajakutsu – Call for papers aukeaa 8.1.2024 ja esityksiä voi jättää 14.2.2024 asti.
Huomioithan, että esitysten jättöaikaa ei tulla jatkamaan, joten lähetä esitysehdotuksesi ajoissa! Päätökset hyväksytyistä ja hylätyistä esityksestä tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Sekä hyväksyttyjen että hylättyjen esityksien kirjoittajille ilmoitetaan lopputuloksesta. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa maaliskuussa.

Save-the-date

Vuoden 2024 Korkeakoulupedagogiikan päivät järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella 4.– 6.6.2024.

Tapahtuman teemana on Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Kirjoittajakutsu – Call for papers aukeaa 8.1.2024 ja esityksiä voi jättää 14.2.2024 asti.

Lisätietoja konferenssin teemojen sisällöstä, aikatauluista ja käytännön järjestelyistä päivitetään sivuille myöhemmin.

YHTEYSTIEDOT