Hämäläinen lähiruokadialogi - lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle
KOlme nyrkkiä yhdessä
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Yhdessä toimien kädet kuvassa

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeen tavoitteena on löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruuan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjun yhteistyöhön. Toimijoiden yhteistyöllä haetaan ratkaisuja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeessa esitetään ratkaisumalleja lähiruokatuottajan ja vähittäiskaupan tilaustoimitusprosesseihin sekä havainnollistetaan tulevaisuuden ruokakuluttajien tarpeita.

Hanketta toteutetaan 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeen toteuttajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Kauppavalmennus Oy.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus (100 %).

Lähiruokaliiketoiminnan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi tarvitaan horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden välille. Toimijoiden välisellä avoimella yhteistyöllä voidaan löytää uusia yhteyksiä, innovaatioita ja palveluita lisäämään lähiruoan palvelutarjoamaa sekä vastaamaan resurssitehokkaaseen ja kestävään ruokajärjestelmän rakentamiseen lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjussa. Paikallisella markkinalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntia (Häme) yhdessä.

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle -hankkeen tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän toimijoiden välistä ymmärrystä, lisätä tietoa toimijoiden toimintatavoista ja kuluttajien tarpeista sekä tuottaa uusia ratkaisuja kannattavaan liiketoimintaan. Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen ruokajärjestelmän toimijat ja sieltä ruokansa ostavat ihmiset. Arvoketjutyössä pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten lähiruokatuottajat osaisivat paremmin tuottaa kaupan ja kuluttajan tarvitsemia tuotteita/palveluita riittäviä määriä oikeaan aikaan. Yhteisesti sovituilla toimintatavoilla voidaan estää ruokahävikin syntymistä koko ruokaketjussa.

Kohderyhmänä on koko hämäläinen ruokajärjestelmä, huomioiden myös sen rajapinnalla olevat toimijat. Painotus on ohjelman mukaisesti maaseudun kehittämisessä ja sen toimijoissa, mutta työssä huomioidaan myös vuorovaikutuksen piirissä olevat kaupunkilaiset kuluttajat sekä vähittäiskaupat.

Hankkeen hyödynsaajina on koko hankealue, sen ruokajärjestelmän toimijat ja sieltä ruokansa ostavat ihmiset. Pidemmällä tähtäimellä hankkeesta on hyötyä myös laajemmalle toimijajoukolle. Hankkeen tuloksista viestitään siten, että vastaavaa mallia on mahdollista kopioida myös muissa alueellisissa kehittämishankkeissa.

Hankkeessa osallistetaan lähiruuan arvoketjun eri toimijoita paikallismarkkinoiden ja lyhyiden elintarvikeketjujen kehittämistyöhön. Hanke toteutetaan hankkeen asiantuntijoiden vetämänä, hyödyntäen sen osaamista ja verkostoja, haastattelemalla toimijoita sekä järjestämällä dialogiin pyrkiviä keskusteluja ja innovointityöpajoja.

Hankkeen toteutus on jaettu kolmeen työpakettiin. Työpaketteja toteutetaan limittäin, jotta hankittua tietoa pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti hankkeen ajan. Toteutuksessa pyritään avoimuuteen ja kaikkien tahojen tasapuoliseen kuulemiseen ja kuuntelemiseen. Hanke toimii sillanrakentajana ja yhteistyön mahdollistajana toimijoiden välillä.

Työpaketti 1 Ruokajärjestelmän roolit

Tavoite: Lähiruokajärjestelmän arvoketjun haasteiden kartoitus

Kuvaus: Yhteistyö arvoketjun toimijoiden kanssa vuorovaikutteisesti ja kaikkia osapuolia kuunnellen on hankkeessa keskeisenä toimenpiteenä, hämäläisen lähiruokadialogin edistäjänä. Työpaketissa 1 toteutettavissa dialogeissa tarkastellaan haasteita, joita toimijat kohtaavat, sekä luodaan ymmärrys rajapinnoista. Kantavana teemana kulkee läpi toiminnan kestävä ruokajärjestelmä, ja miten kukin toimija (kuluttaja-kauppa-lähiruokatuottaja) sitä voisi parhaiten edistää. Tuloksena syntyy yhteisesti muotoiltu tavoitetila, joka suuntaa Työpaketissa 2 tehtävää työtä.

Työpaketti 2 Uudet toimintamallit

Tavoite: Uusien toimintamallien innovointi ja kokeilu lähiruoan saamiseksi älykkäästi ja resurssitehokkaasti kauppaan ja kuluttajille yhdessä arvoketjun eri toimijoiden kanssa​.

Kuvaus: Työpaketissa 2 lähdetään toteuttamaan Työpaketissa 1 luotua tavoitetilaa. Arvoketjun eri osapuolia osallistamalla haetaan ratkaisuja havaittuihin haasteisiin, ja kokeillaan niiden käytäntöön viemistä. Ratkaisuissa ei oteta kantaa kauppojen omiin toimintamalleihin, vaan haetaan ratkaisuja yleisesti kaikkien hyödyksi. Uutta toimintamallia kehitetään yhteistyössä ryhmäkeskusteluissa ja työpajassa, joihin osallistetaan arvoketjun eri toimijoita, mukaan lukien edelläkävijäkuluttajat. Sekä ryhmäkeskusteluista että kuluttajainnovointipajasta nostetaan potentiaalisia ratkaisuja, joita kokeillaan myös käytännössä.

Työpaketti 3 Projektin hallinta ja viestintä

Tavoite: Projektin toteuttaminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja hankkeen tuloksista viestiminen.

Kuvaus: Yhteistyötoimenpiteen mukaisesti projektin eteenpäin vieminen. Hämäläisen ruokajärjestelmän toimijoiden tavoittaminen, kehittämistyöhön innostaminen, yhteistyön rakentaminen, paikallisten markkinoiden kehittämiseen osallistuminen, tuloksista ja lähiruokatoimijoista viestiminen.

Kaikki kanta- ja päijäthämäläiset ruoka-alan toimijat ovat tervetulleita osallistumaan mukaan toimintaan. Kerromme tällä nettisivuilla ja eri viestintäkanavissa hankkeen toteutuksesta. Seuraa HAMK Bio, Kasvua Hämeessä ja Hämeenraitti -viestintäkanavia sekä #lähiruokadialogi -viestintää. Ja ole yhteydessä hankkeen toteuttajiin.

HAMK Bio (Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö) viestintäkanavat: https://www.facebook.com/HamkBio/, https://twitter.com/hamkbio
Kasvua Hämeessä (Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaosaajien verkosto): https://kasvuahameessa.fi/,  https://www.facebook.com/kasvuahameessa/, https://twitter.com/kasvuahameessa?lang=fi
Hämeenraitti (maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä): https://hameenraitti.fi/

 

Ajankohtaista hankkeessa 2021:

Lähiruokaa kannattavasti ja kestävästi kauppaan ja kuluttajille -työpaja (verkossa) 28.10.2021 klo 13-15.

Miten ja millaisin keinoin tehostamme arvoketjua tuottajan ja kaupan välillä? Miten parannamme yhteistyötä niin, että molemmat osapuolet sekä asiakkaat hyötyvät? Miten varmistumme siitä, että kuluttajat löytävät ja tunnistavat haluamansa paikalliset tuotteet kaupasta? Työpajan tavoitteena on luoda toimijoiden yhteinen tavoitetila paikallisten lähiruokamarkkinoiden kehittämiseksi. Ilmoittautumiset Sanna.Lento@hamk.fi tai puh. 040-509 6443.

Kevään 2021 aikana olemme haastatelleet 25 toimijaa kauppa-tuottajasektorilta. Näistä ja kuluttajakyselyn aineistosta on nostettu esiin arvoketjun ongelmakohdat. Tuomme ne keskusteluihin lähiruokatuottajien ja kauppiaiden kanssa, sekä myöhemmin myös kuluttajille niiden yhteiskehittelyyn. Yhteiskehittelyssä ovat mukana ne ”edelläkävijäkuluttajat”, jotka kuluttajakyselyssä nousivat lähiruokaa ostaviksi ja siihen positiivisesti suhtautuviksi. Hämäläinen lähiruokadialogin työpajan 28.10.2021 ennakkomateriaaliin kannattaa tutustua etukäteen.

Hankkeen tuotoksista voi lukea lisää Materiaalit-osiossa.  

Asiaa kuluttaja-kauppa-tuottaja-yhteistyöstä:

ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa on selvitetty (2019), millaisia odotuksia kaupan ala asettaa elintarvikeyrityksille. Julkaisu löytyy täältä.

Hankkeessa syntyneet materiaalit ja julkaisut kerätään tänne.

Hanke-esittely Hämäläinen lähiruokadialogi – Lähiruokaa älykkäästi kauppaan ja kuluttajalle

Aitoja makuja verkkolehti 20.10.2021, Yhteistyössä on voimaa – palkittu ruokamatkailutuote sekä lähiruokadialogia Hämeessä 

Artikkeli Kehittyvä Elintarvike lehti 26.8.2021, Lähiruokaa ostavat voi jakaa kolmeen kuluttajatyyppiin.

HAMK Bio tiedote 1.4.2021 (alustavista kuluttajakyselyn tuloksista), Kanta- ja päijäthämäläisten kuluttajien mielestä lähiruokatuotteiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa.

HAMK Uutiskirje helmikuu 2021, Tutkittavana – kirjoitus; Lisää lähiruokaa, parempaa dialogia.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus (pdf)

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU