Hyppää sisältöön
Henkilö seisoo kädet puuskassa ja katsoo kohti kameraa. Taustalla näkyy lasi-ikkuna seinä ja sen takana kirjahyllyjä.
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen Saavutettavuus Kirjasto- ja tietopalveluiden saavutettavuus

Kirjasto- ja tietopalveluiden saavutettavuus

Saavutettavuussuunnitelma

Tämä suunnitelma kuvaa HAMKin kirjaston ja tietopalveluiden saavutettavuuden nykytilaa ja toimia saavutettavuuden kehittämiseksi.

Kirjaston osalta saavutettavuudella tarkoitetaan, että kirjasto mahdollistaa tietoaineistojen, kirjaston tilojen ja kirjaston palveluiden käytön mahdollisimman helposti kaikille käyttäjäryhmille. Kirjasto tuottaa palveluita sekä HAMKin että HAMIn opiskelijoille ja henkilökunnalle ja myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisille käyttäjille. 

Tietoaineistopalvelut

Kirjaston kokoelmaa rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään HAMKissa ja HAMIssa tapahtuvan oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Kirjaston tarjoama tietoaineisto painottuu sähköisiin aineistoihin, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Ulkomaisten aineistojen saavutettavuusominaisuudet ovat kehittyneitä ja tukevat lukemisen apuvälineiden käyttöä. Kotimaisten aineistojen saavutettavuusominaisuudet kehittyvät edelleen. 

Sekä painettua että sähköistä kokoelmaa ylläpidetään aktiivisesti, jotta kokoelmat ovat ajantasaiset ja tarvittava aineisto löytyy helposti. Lukemisesteinen henkilö voi kirjaston kautta liittyä Celian asiakkaaksi, jolloin hän voi mm. tilata painetut kurssikirjat saavutettavassa muodossa.   

Kirjasto tarjoaa ohjeita ja ohjausta tietoaineistojen, erityisesti sähköisten aineistojen käytössä. Verkkokirjastossa on tietoa sähköisten aineistojen vaihtoehtoisista käyttömuodoista ja palvelujen saavutettavuusominaisuuksista.

Hankittu sähköinen aineisto on käytettävissä HAMKin tunnuksilla. Korkeakoulun ulkopuolinen asiakas voi käyttää sähköisiä aineistoja Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa paikan päällä. Painettua aineistoa voivat käyttää kaikki kirjaston asiakkaat. 

Tiedonhankinnan ohjaus

Kirjasto järjestää tiedonhaun ohjausta opiskelijoille sekä lähiopetuksena että etäyhteyksin. Ohjaukseen liittyvät materiaalit tarjotaan saavutettavassa muodossa opiskelijoille niissä kanavissa, joita opiskelijat muutenkin käyttävät opiskeluunsa, kuten Moodlessa. Kaikkia jaettuja luentotallenteita ei ole tekstitetty.

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus varata henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun.

Kirjasto tuottaa myös itseopiskelumateriaaleja kuten videoita. Videot jaetaan korkeakoulun ohjeiden mukaisesti Kalturassa ja ne ovat tekstitettyjä.

Kirjaston asiakaspalvelu ja tietoaineistojen käyttö

Kirjaston asiakaspalvelu toimii monikanavaisesti. Kullakin kampuksella on kirjaston toimipaikka, jossa henkilökunta on paikan päällä 1–5 päivänä viikossa. Lähipalvelua kampuksilla toteutetaan myös videoneuvontana etäläsnäolorobottia hyödyntäen. Lähipalvelun lisäksi kirjaston asiakaspalvelun tavoittaa virka-aikana sähköpostitse ja puhelimitse.  

Kirjaston verkkokirjastona toimii HAMK Finna, jonka alustapalvelua hallinnoi Kansalliskirjasto. Finnan kehityksessä otetaan vahvasti huomioon saavutettavuus ja käytettävyys. Kirjasto ylläpitää HAMK Finna -näkymää huolehtien sen saavutettavuudesta. Finna noudattaa WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa. Finnan ohjeissa on kuvattu, mitä asioita organisaatioiden tulee ottaa huomioon oman Finna-näkymänsä saavutettavuudessa. 

Kirjaston käytön ohjeistus on tallennettu saavutettavassa muodossa kirjaston verkkosivuille, intranetiin ja HAMK Finna -verkkopalveluun. Ohjeistuksessa käytetään selkää yleiskieltä. Ohjeistusta on saatavilla myös videoina. Kirjaston käytön opastukseen on toteutettu virtuaalinen pakopeli. 

Kirjasto välittää koko korkeakoululle saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celian palveluita. Kirjasto opastaa Celian palveluiden käytössä ja kirjaston kautta lukemisesteinen asiakas saa tilattua tunnukset Celian palveluun.

Kirjaston tilat ja omatoimikäyttö

Kirjaston tilat ja painettu aineisto ovat käytettävissä omatoimisesti opiskelijoille ja henkilökunnalle kampuksen aukioloaikojen mukaisesti. Kulkuohjeet kirjaston tiloihin löytyvät verkkosivuilta. Kaikkiin kirjaston tiloihin ei ole mahdollista järjestää esteetöntä kulkua. Tiedot esteettömyydestä löytyvät kirjaston verkkosivuilta kampuskirjastojen yhteystiedoista. 

Kirjaston tiloissa ei ole tällä hetkellä induktiosilmukoita. 

Itsepalvelulaitteet lukuun ottamatta HAMK Finna -selauskoneita on sijoitettu sähkötoimisille pöydille, joiden korkeus on säädettävissä. Osa kirjaston painetusta aineistosta on sijoitettu korkeisiin kirjahyllyihin. 

TKI-tuen palvelut

HAMKin TKI-toiminnan tukipalvelut tuotetaan moniammatillisesti TKI-tuen tiimissä. TKI-tuen tiimissä on mukana edustus kirjastosta, tietohallinnosta, viestinnästä ja hankepalveluista. Koordinaatiovastuu TKI-toiminnan tukipalveluista on kirjasto- ja tietopalveluissa.  

TKI-tuen palvelut ovat tarjolla kaikille hamkilaisille: henkilökunnalle ja opiskelijoille. TKI-tuen tiimin palvelukanavana toimii HAMKin ServiceDesk. TKI-tuen palveluilla ei ole omaa asiakaspalvelupistettä, mutta asiakkaan tarpeen mukaan TKI-tuen palvelut tarjotaan sekä kampuksilla että etäyhteyden välityksellä. Saavutettavuuden parantamiseksi vuoden 2023 aikana toteutetaan joitakin kertoja pop up -asiakaspalvelupiste korkeakoulukeskuksessa, jolloin asiakkaat voivat tulla tutustumaan palveluihin paikan päälle. 

TKI-tuen ohjeet sijaitsevat sekä HAMKin julkisilla verkkosivuilla että HAMKin intrassa Tutkin ja kehitän -sivulla. Lisäksi joitakin ohjeita on HAMKin Digipedaohjeissa ja ohjevideoita Kalturassa. Sekä julkisilla verkkosivuilla että intrassa olevat ohjeet ja lomakkeet laaditaan aina saavutettavasti. Ohjevideoiden tuottamisessa noudatetaan HAMKin saavutettavuusohjeita.   

Vuoden 2023 verkkosivu-uudistuksen yhteydessä käydään läpi ohjekokonaisuus ja pyritään saamaan ohjeet mahdollisimman helposti löydettäviksi.  

Julkaisemisessa noudatetaan kustantajien/julkaisijoiden saavutettavuusohjeita. Lisäksi suurin osa hamkilaisten julkaisuista on avoimesti luettavissa verkossa, jolloin kuka tahansa pääsee hyödyntämään niitä ilman kirjautumista tai erillistä maksua. 

Tutkimusaineistojen julkaisemisessa ja kuvailutietojen tuottamisessa noudatetaan palveluntarjoajan saavutettavuusohjeita. 

Opinnäytetyöt arkistoidaan ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-julkaisuarkistoon tai HAMKin sisäiseen opinnäytetyöarkistoon saavutettavassa PDF/A-muodossa. Vastuu opinnäytetyön sisällön saavutettavuudesta on opiskelijalla. Theseuksen ohjeissa on kuvattu, miten tehdä saavutettava opinnäytetyö.

Julkaisupalvelut

HAMKin julkaisupalvelut huolehtii verkkolehti HAMK Unlimitedin ja HAMK Beat -blogin julkaisuprosesseista sekä tukee julkaisujen tekemistä tarjoamalla ohjausta kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. 

Verkkolehti HAMK Unlimited on saavutettava sivusto. Toimitus pyrkii varmistamaan tekstien ja niihin liittyvien kuvien ja taulukoiden mahdollisimman hyvän saavutettavuuden. Sama koskee toimitettua HAMK Beat -blogia

E-julkaisut taitetaan saavutettaviksi. Toimituksessa kiinnitetään huomioita myös niiden kielen saavutettavuuteen.  

Sisällöllinen saavutettavuus on kirjoittajan vastuulla. Julkaisupalvelut tarjoaa apua kirjoittajille tekstien kielellisen saavutettavuuden parantamiseksi. 

Vastuut

Kirjastolla on nimetty saavutettavuusasiantuntija, joka koordinoi kirjaston saavutettavuustyötä ja toimii korkeakoulun saavutettavuusasiantuntijoiden verkostossa. Kirjastossa toimii myös saavutettavuustyöryhmä, jonka jäsenet toimivat kirjaston eri tiimeissä. Työryhmän jäsenten vastuulla on ylläpitää saavutettavuusosaamista erityisesti oman tiiminsä tehtäväkenttään liittyvissä asioissa. Saavutettavuustyöryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää saavutettavuustietoisuutta kirjastossa ja opastaa henkilökuntaa saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.  

Jokainen henkilökunnan jäsen on vastuussa omaan työhönsä liittyvien toimintojen, dokumenttien ja muun sisällön saavutettavuudesta. Henkilökunnan jäsenillä tulee olla valmiudet tuottaa omaan työhönsä liittyviä dokumentteja saavutettavasti. 

Uudet henkilöt perehdytetään omaan työhönsä kuuluviin saavutettavuusasioihin. 

Tavoitteet vuodelle 2023

  • Varmistetaan kirjaston henkilökunnan saavutettavuusosaaminen
  • Uudistetaan kirjaston verkkosivut ja kirjaston palveluiden ohjekokonaisuus 
  • Parannetaan aineisto-ohjeiden saavutettavuutta
  • Tutkitaan mahdollisuuksia tukea huonokuuloisia asiakkaita palvelupisteillä ja kirjaston tarjoamissa työskentelytiloissa
  • Kartoitetaan kirjaston kalusteiden esteettömyys

Lähteitä ja lisätietoa

ESOK-verkoston ohjeita: Saavutettava kirjasto — ESOK

Pyrkimys edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta perustuu seuraaviin sopimuksiin ja lakeihin:

Yhteyshenkilöt