Hyppää sisältöön
Henkilö seisoo heijastettavan näytön edessä ja katsoo kameraan, samalla kun osoittaa kädellä näytölle. Kuvan etualalla näkyy toinen henkilö istumassa selin.
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen Saavutettavuus Opiskelun ja opetuksen saavutettavuus

Opiskelun ja opetuksen saavutettavuus

Esteettömyys tarkoittaa tapoja, joilla fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö on suunniteltu varmistamaan, että jokainen voi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa tasavertaisesti yksilöllisistä ominaisuuksistaan huolimatta.

Saavutettavuussuunnitelma

Esteettömyys on tärkeä kaikille HAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Se on erityisen tärkeä niille henkilöille, joilla on jonkinlainen liikkumis- tai toimimiseste tai jotka ovat iäkkäitä tai kuuluvat kulttuuri- tai kielivähemmistöön.

Pyrkimykset saavutettavuuden parantamiseen tukevat erilaisten opiskelun esteiden poistamista. Tilojen esteettömyyden lisäksi huomiota kiinnitetään ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Tällaisia esteitä ovat esim. erilaiset oppimisen erityishaasteet ja mielenterveysongelmiin liittyvät esteet.

Fyysinen esteettömyys HAMKin tiloissa

HAMKin esteettömän liikkumisen erityisjärjestelyt löytyvät jatkossa kampuskohtaisista kartoista.

Opiskelun saavutettavuuden tuki

Opintojen saavutettavuuden tukemiseksi HAMKin opiskelijoille on tarjolla

  • saavutettava oppimisympäristö (learn.hamk.fi), joissa on käytössä tekstien lukuohjelma ReadSpeaker
  • helppokäyttöisyyttä tukeva työskentely-ympäristö (MS365)
  • koulutusta digitaalisten työkalujen helppokäyttötoiminnoista Digistartti-paketissa
  • mahdollisuus tilata Celia-palvelusta oppikirjat ääneen luettuina
  • avustavat teknologiat
  • kirjaston tuki 

Lisäksi HAMKin henkilökuntaa koulutetaan suunnittelemaan opetus kaikille soveltuvan Universal Design -periaatteen mukaisesti sekä tuottamaan oppimisympäristöihin saavutettavia sisältöjä ja materiaaleja.

Opintojen etenemisen tuki ja ohjaus 

Opiskelijan opintojen etenemisen mahdollistaminen on osa saavutettavuutta. HAMKissa opiskelijan on mahdollista saada tukea ja ohjausta opintojensa etenemiseksi koko opiskelun ajan. Tukea ja ohjausta antavat tilanteesta opiskelijan tarpeesta riippuen koulutusten henkilökunta ja HAMKin tuki- ja asiantuntijapalveluiden henkilöstö. HAMKin henkilöstön lisäksi opiskelijoita tukevat ja ohjaavat useat HAMKin yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi opiskelijakunta HAMKO, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sekä HAMKin toiminta-alueen sosiaalialan asiantuntijat.  

HAMKissa tarjolla olevien ohjauspalveluiden suunnittelun, järjestämisen ja toteuttamisen ydinperiaatteita ovat saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Tuki- ja ohjauspalvelut ovat kaikkein opiskelijoiden saavutettavissa yhdenvertaisesti. Opiskelijan on mahdollista saada yksilöllistä tukea esimerkiksi opinto-ohjauksen ja erilaisten hyvinvointipalveluiden muodossa. Tarvittaessa tuki ja ohjaus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.   

Opintojen etenemiseen ja suorittamiseen liittyvää tukea ja ohjausta antavat opinto-ohjaajat, opintojaksojen opettajat, moduulien vastuuopettajat, harjoitteluohjaajat, opinnäytetyöohjaajat, mahdolliset tuutoriopettajat/ryhmäohjaajat ja erityisopettaja. Opiskelijaa tukevista hyvinvointipalveluista vastaavat opintopsykologi, opintokuraattori, erityisopettaja ja liikuntasuunnittelija.  

HAMKissa opiskelijan on mahdollista edetä opinnossaan opiskelutapojen (8–16, 18–100 ja 24/7) mukaisesti. Tuen ja ohjauksen keinoin pyritään varmistamaan myös opiskelijan mahdollisuus suorittaa opintojaan liikkumalla eri opiskelutapojen välillä tai yhdistämällä eri opiskelutapoja.  

HAMKissa käytettävät tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut tukevat esteetöntä opiskelua. Opiskelijoille on tarjolla opiskelussa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin liittyvää perehdytystä, neuvontaa ja ohjeita. Opintoihin liittyvää tukea on saatavilla digitaalisesti. Digitaaliset tuki- ja ohjauspalvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia sekä yhdenvertaisesti saavutettavia. Digitaaliset ohjauspalvelujen järjestämisessä noudatetaan valtakunnallisia digiohjauksen laatukriteereitä. 

Korkeakoululiikunta

HAMKin liikuntapalveluista vastaa liikuntasuunnittelija ja palvelut ovat HAMK Moves -nimen alla. Korkeakoulun fyysisen aktiivisuuden ylläpitoon sekä kehittämiseen tarkoitetut toimet ja palvelut ovat kaikille opiskelijoille saavutettavia.

Liikuntasuunnittelijan tehtävänä on tukea opiskelijaa tarvittaessa yksilöllisesti fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen liittyvissä asioissa ja käytössä on erilaisia tukitoimia sekä yksilöllisten järjestelyjen mahdollisuuksia.

Tavoitteellisen urheilun sekä opiskelun yhdistämistä tuetaan HAMKissa aktiivisesti ja sitä edistämään on solmittu yhteistyösopimus Hämeenlinnan Urheiluakatemian kanssa. Urheilijan elämäntilanne otetaan huomioon opintoja suunniteltaessa ja koko opintopolku suunnitellaan urheilun sekä opiskelun yhteensovittamiseksi sekä opintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Lisäksi opiskelijoiden tukena fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä on HAMKin liikuntapalvelujen sekä YTHS:n välinen yhteistyö toimivan palveluketjun muodossa. 

Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt

Valtakunnallisen AMK-valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on tarkat ohjeet ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. Hakija toimittaa määräaikaan mennessä yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteineen ammattikorkeakouluun, jonne on menossa tekemään valintakokeen. 

Hakija voi pyytää yksilöllisiä järjestelyjä myös HAMKin omiin valintakokeisiin ja niissä noudatetaan samoja periaatteita kuin valtakunnallisessa valintakokeessa. Ohjeet hakijalle löytyvät HAMKin verkkosivuilta. 

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa voidaan ottaa huomioon lääkärintodistuksen tai asiantuntijalausunnon perusteella. Järjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti. Järjestelyjä voivat olla lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira tai muu erityisjärjestely.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt opintojen aikana

Opiskelija voi anoa yksilöllisiä järjestelyjä opiskeluun liittyen. Opetusjärjestelyissä voidaan ottaa huomioon henkilökohtaiset terveydelliset ongelmat, kuulo-, näkö- tai muu aistivamma, lukihäiriö, paniikkihäiriö, ADHD tai oppimisvaikeudet. Tällaisia yksilöllisiä järjestelyitä voivat olla esim. lisäaika tehtävissä tai tenteissä, erillinen tenttitila tai muut, tapauskohtaiset joustavat suoritusmahdollisuudet. 

Yksilölliset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset yksilölliset järjestelyt vaikuta arviointiin. Tutkintoon pakollisina kuuluvista osista ei voida vapauttaa kuin äärimmäisen painavista syistä (esimerkkinä kuuron osallistuminen kielten kuullun ymmärtämisen kokeeseen). Ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta opetuksesta vastaavan tahon kanssa. Yksilöllisten järjestelyjen lähtökohtana tulee olla todennettu tarve, esimerkiksi lääkärin tai asiantuntijan toteama sairaus, vamma tai oppimisvaikeus.  

Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen täyttämistä opiskelija varaa ajan erityisopettajalta ja esittää keskustelun yhteydessä yksilöllisten järjestelyjen pyyntönsä liittyvät todistukset (esim. lukitodistus, lääkärin lausunto) ja keskustelun jälkeen hän voi täyttää sähköisen hakemuksen.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Vaihtoon valmistautuva opiskelija voi tarvita esteettömyyspalveluita esimerkiksi vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden vuoksi. Yksilökohtaisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden opiskelua ja arkea opiskelijavaihdon aikana: asumista, liikkumista, harrastusmahdollisuuksiin osallistumista, viihtymistä ja yleistä hyvinvointia. Tuen tarve ja tilanteisiin sopivat ratkaisut vaihtelevat opiskelijoiden välillä. Tiedon etsiminen ja tuen järjestäminen on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain. Vaihtoon valmistautuvan opiskelijan tulee itse tuoda esiin tarpeitaan saavutettavuudesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.  

ESOK (korkeakoulujen esteettömien opintojen verkosto) ja CIMO (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön järjestö) ovat koonneet tarkistuslistan henkilökunnalle, joka työskentelee korkeakoulujen kansainvälisten asioiden toimistoissa, hoitaa esteettömyys- ja vammaisasioita sekä auttaa esteettömyystukea tarvitsevia opiskelijoita.  

Erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon. Esteettömyystukea voi saada useissa Opetushallituksen ohjelmissa. Erasmus+ -ohjelman kaudella 2021–2027 vastaavaa tukea myönnetään osallisuustuen nimellä. Esteettömyys- tai osallisuustuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, oppimisvaikeudesta, henkilökohtaisesta tilanteesta tai muusta vastaavasta syystä. Hakuprosessi on täysin luottamuksellinen. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin, kuten oppimateriaaleihin tai avustajien ja valmistelevien vierailujen kustannuksiin.

Nykytila

HAMK International vastaa saavutettavuuden toteutumisesta kohdatessaan opiskelijoita vaihto-ohjauskeskusteluissa vaihtoon lähtemistä suunniteltaessa. Keskustelussa opiskelijat tuovat esiin mahdolliset esteet, jolloin OPH:n ohjeistuksen mukaan opiskelijan on mahdollista saada omien tarpeidensa mukaista taloudellista lisätukea vaihtojaksolleen. Lisäksi HAMK International selvittää partnerikoulusta heidän olosuhteensa erityistarpeisiin liittyen. esimerkiksi varmistetaan, onko kampusalue esteetön, onko opiskelijoille tarjolla olevat asunnot esteettömiä ja onko kohteessa jotain erityistä, jota pitäisi ottaa huomioon, mikäli opiskelijalla on jotain erityistarpeita.  

Haasteet

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden haasteena on etenkin asuntotilanne, kuinka voimme olla varmoja, että tarjoamme esteettömiä opiskelija-asuntoja? Opiskelijoiden ohjaamistilanteessa opiskelijan mahdollinen erityistarve ei välttämättä tule esiin, jos opiskelija ei sitä erikseen mainitse. Haasteena ovat tilanteet, jos tapaamisen aikana ei tule ilmi opiskelijan erityistarve, jolloin ohjaus prosessista jää huomioimatta erityisen tarpeen tuki sekä tärkeässä roolissa oleva viestintä partnerikoulun kanssa opiskelijan tarpeista liittyen esimerkiksi esteettömään kampusalueeseen sekä asuntoon.

Opiskelijavalinnat (koulutukseen hakeminen)

Opiskelijavalintoihin liittyy erilaisia haku- ja valintaprosesseja, joiden lopputuloksena osa hakijoista saa opiskeluoikeuden HAMKiin. Opiskelijavalinnat perustuvat ennalta päätettyihin valintaperusteisiin, joilla varmistetaan hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Opiskelijoita otetaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, opettajankoulutuksiin, erikoistumiskoulutuksiin, korkeakouludiplomi- ja osaajakoulutuksiin, avoimen AMKin opintoihin sekä täydennyskoulutuksiin.  

Opiskelijavalintojen saavutettavuuden nykytila

HAMKin verkkosivuilla on tietoa kaikista koulutuksista, joihin voi hakea tai ilmoittautua. Esimerkiksi tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja opettajankoulutuksista on kerrottu perustietoa koulutuksista, opintojen sisällöistä, opiskelun käytännöistä, koulutusalasta ja työelämästä sekä hakuohjeet. Hakijoille tarkoitetuissa teksteissä on pyritty noudattamaan saavutettavuusohjeita sekä tekstin muotoilun että sisällön suhteen. 

Lisäksi opetushallituksen ylläpitämään Opintopolku-portaaliin päivitetään tutkintoon johtavan koulutuksen ja opettajankoulutusten kuvaustekstejä, opiskelijavalinnan kriteerit, hakuprosessin ohjeet ja tietoa valintakokeista. Hakijat tekevät hakemuksensa ja koko valintaprosessi hoidetaan Opintopolku-järjestelmässä. Opintopolku-portaalissa on myös tietoja muista koulutuksista ja parhaillaan on suunnitteilla avoimen AMK:n opintojen vieminen portaaliin. Tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumisesta ja valtakunnallisesta AMK-valintakokeesta on tietoa myös ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla, jota ylläpitää Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke (Metropolia AMK).  

Opiskelijavalintojen saavutettavuuden kehittämistavoitteet

Saavutettavuutta pyritään parantamaan HAMKin sivustouudistuksen yhteydessä. Selkeytetään tekstien ja ohjeiden rakennetta ja kielellistä ilmaisua. Kiinnitetään huomiota myös muuhun hakijaviestintään ja etsitään keinoja, miten tehdä ohjeista ymmärrettäviä kaikille. 

Vastuut

Koulutuksen kehittämispäällikkö on jäsen saavutettavuuden ohjausryhmässä. Koulutuksen tukipalveluihin on nimetty saavutettavuusasiantuntijoita, joiden vastuulla on koordinoida saavutettavuustyötä ja toimia korkeakoulun saavutettavuusasiantuntijoiden verkostossa.  

Jokainen henkilökunnan jäsen on vastuussa omaan työhönsä liittyvien toimintojen, dokumenttien ja muun sisällön saavutettavuudesta. Henkilökunnan jäsenillä tulee olla valmiudet tuottaa omaan työhönsä liittyviä dokumentteja saavutettavasti.  

Uudet henkilöt perehdytetään omaan työhönsä kuuluviin saavutettavuusasioihin.  

Lainsäädäntö

Pyrkimys edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta perustuu seuraaviin sopimuksiin ja lakeihin:

Yhteyshenkilöt