Kestävä RuokaHäme - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä RuokaHäme
salaattilautanen
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Salaattilautanen

Kestävä RuokaHäme

Ihmisten ja ympäristön kannalta terveellinen elintarvikejärjestelmä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. Kestävä RuokaHäme -hanke nostaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat alan paikalliseen kehittämiseen. Toiminnalla aktivoidaan kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä viestimiseen. Myös kehittämistyöhön vaikuttavat sidosryhmät halutaan mukaan toimintaan.  

Tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa uutta osaamista sekä auttaa verkostojen löytämisessä ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Hankkeessa on kuusi ennalta valittua ajankohtaista teemaa, joihin yritykset voivat osallistua. Teemat ovat vastuullisuusviestintä, hiilijalanjälki, Sustainable Häme food (kansainvälisyysosaaminen), ruokamaakuntaidentiteetti, luomu- ja terveelliset elintarvikkeet.

Teemoista järjestetään aktivoivia työpajoja, tietoiskuja, pieniä kokeiluja, asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Teemaryhmissä avataan asioiden merkitystä yritystoiminnassa sekä autetaan verkostojen löytämisessä ja omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä. 

Hankkeella on lähtökohtaisesti tavoite saada tutkimustieto siirtymään yrityksiin ja sitä kautta vaikuttaa vahvasti kestävän ruokatuotannon vahvistumiseen Kanta- ja Päijät-Hämeessä tulevaisuudessa. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja pyrkii synnyttämään osaltaan uutta kestävää liiketoimintaa mm. yritysryhmähankkeiden synnyttämisen kautta. Yksi keskeinen tulos onkin uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja kehittämistoimintoihin aktivoiminen.  

Yhteistyössä toimiminen, yritysten tarinat ja oman toiminnan esille tuominen vahvistavat hämäläistä ruokakulttuuria ja luovat ruokamaakuntaidentiteettiä. Samalla jatketaan Taste of Häme tarinoiden jatkuvuutta hankkeen jälkeenkin.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022) ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus (100%). Hanketoteuttajat ovat HAMK Bio ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

www.hamk.fi/kestäväruokahäme
Hanke ProAgria Etelä-Suomen sivuilla 

Hankkeen kaikissa toimenpiteissä läpileikkaavana teemana kulkee kestävä ruokajärjestelmä elintarvikkeiden jalostustoiminnassa sekä toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Kestävän kehityksen mukaista liiketoiminta-ajattelua tuodaan yritysten tietoisuuteen eri näkökulmista.

Teemoitetuilla kehittämispoluilla pyritään kannustamaan pieninkiin tekoihin ja pohtimaan yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Jokainen voi valita sopivat teemat tai pelkät tietoiskut, mutta parhaimman hyödyn saat sitoutumalla sinun tarpeitasi hyödyntävään teemaan. Ja jos sitä ei löydy, niin kerro siitäkin tällä ilmoittautumislomakkeella

Teemojen esittelyt

1. RUOKAMAAKUNTAIDENTITEETTI – Paikallinen ruokatuotanto ruokamaakunnan vahvistajana

Kuvaus: Oman ruokamaakuntaimagon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja yhteistä tekemistä. Ruokamaakunta kumpuaa yritysten kautta. Teemassa keskitytään ruoantekijöihin, ruokatarinoihin, uusiin yhteistyön muotoihin. Pienet elintarvikeyritykset profiloituvat luontaisesti paikallisten ruokatarinoiden tuottajiksi ja tuovat hämäläistä ruokakulttuuria ja lähiruokaa esille. Yrityksiä aktivoidaan miettimään oman yrityksen ja tuotteiden profilointia, jossa esimerkiksi artesaaniruoka tai EU:n nimisuojatut, maantieteellistä tai perinteistä valmistustapaa korostavat, tuotteet, kuten sahti, voivat olla yhtenä erikoistumisen vaihtoehtoina. 
Ajankohta: Koko hankkeen ajan 2022 – 2023 
Tavoite: Kokonaisuus vahvistaa lähiruokaan tai paikallisuuteen profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä, tunnettuutta ja liiketoimintaa – koko ruokamaakuntaimago vahvistuu.  Yritykset saavat uusia vaihtoehtoja toimintansa kehittämiseen sekä osaavat kertoa oman tarinansa osana hämäläistä ruokakulttuuria. Paikallisuus luo mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa, nykyisiä ja uusia tuotteita, ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä uusia asiakkaita.
Toteutus: Webinaarit, työpajat ja toimijaryhmät.
Muutos yrityksissä: Hämäläisestä ruokakulttuurista ja tuotteista viestiminen on luonteva osa toimijoiden toimintaa. Yhdessä toimiminen ja toimijaverkostot tuovat hyötyjä ja niihin hakeudutaan mielellään. Hämäläisten elintarvikealan yritykset tuntevat olevansa osa vastuullista ja kestävää ruokaketjua ja ovat mukana verkostojen kehittämisessä. Yritykset tunnistavat asiakkaansa ja osaavat hakea tietoa asiakkaiden toiveista. He löytävät uusia kehittymismahdollisuuksia sekä pystyvät nostamaan tuotteidensa tasoa esim. osallistumalla kilpailuihin. Yritykset saavat tunnettuutta ja näkyvyyttä olemassa olevien sivustojen kautta (Taste of Häme, Visit Häme, Visit Lahti jne.) tai käyttäessään nimisuojamerkintöjä.
Vastuutaho: ProAgria

2. KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN (Sustainable Häme food) – kansainvälistymisen monet mahdollisuudet ja oman osaamisen esiintuominen

Kuvaus: Autetaan yrityksiä tuomaan kestävää liiketoimintaa konkreettisesti esille osana globaalia ruokajärjestelmää. Yritykset pohtivat liiketoimintaansa osana kansainvälistä ympäristöä ja yritysyhteistyötä. 
Ajankohta: Vuoden 2022 aikana
Tavoite: Yritykset saavat käsityksen kansainvälistymisen erilaisista mahdollisuuksista. Oman toiminnan esittely avaa kestävän hämäläisen ruokatuotannon läpinäkyvyyttä ja auttaa yrityksiä oman toiminnan vaikuttavuuden merkityksen ymmärtämistä. Avataan ovia kansainväliseen yritysyhteistyöhön.
Toteutus: Tietoiskut, yritysvierailu, työpaja, opiskelija-yritysyhteistyö (viestintäviikko ja online kv-yritystreffit).
Muutos yrityksissä: Yritykset osaavat kertoa kestävästä toiminnastaan kansainvälisessä kontekstissa kohderyhmä huomioiden. Yritykset ovat avoimempia kansainväliselle yritysyhteistyölle, osallistuvat kansainvälisiin tapahtumiin. Tulevaisuudessa tällaiset avaukset voivat helpottaa yrityksiä lähtemään mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja kansainvälisiin kehittämistoimenpiteisiin.
Vastuutaho: HAMK, yhteistyökumppanina Forssan yrityskehitys Oy

3. HIILIJALANJÄLKI – Siirtyminen hiilineutraaliin yritystoimintaan. Elintarvikeyrityksen hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen yritystoiminnassa

Kuvaus: Yritystoiminnan vastuullisuutta voidaan tuoda esille erilaisten laskennallisten mittareiden avulla. Haasteina ovat mittareiden, laskentatapojen ja tulosten vertailtavuus sekä laskentaan liittyvät tiedon suuri määrä.
Teemassa avataan hiilijalanjälkeen liittyvää kokonaisuutta ja mitattavan tuotteen elinkaariajattelua. Tuodaan esille yrityksen omia toimenpiteitä, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, esim. sähkön- ja veden kulutus. Kerrotaan alan toimijoista ja palveluntarjoajista sekä näihin liittyvistä kustannuksista.
Ajankohta: Syksy 2022 – kevät 2023
Tavoite: Yrityksillä on osaamista hiilijalanjälkilaskennan prosessin ymmärtämiseen. Yrittäjät saavat ideoita, miten omalla toiminnalla voivat vähentää ympäristökuormaa.
Toteutus: Tietoiskut, opiskelijayhteistyötä yrityskohtaisen tilannekuvan ja tavoitteiden selvittämiseksi (mm. alustavaa kartoitusta tarvittavien osatietojen keräämiseen yrityksissä laskentaa varten).
Muutos yrityksissä: Yritykset osaavat valmistautua hiilijalanjälkilaskentaan ja tietävät miltä tahoilta apua voi saada.
Vastuutaho: HAMK

4. VASTUULLISUUSVIESTINTÄ – Ympäristöraportointi ja vastuullisuusviestintä

Kuvaus: Kestävään ruokajärjestelmään siirtyminen vaatii toimenpiteiden lisäksi siitä viestimistä. Teemassa avataan vastuullisen viestinnän toimintamalleja ja ympäristöraportoinnin prosessia tiedonkeräystarpeineen. Teemassa käydään läpi mm. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) sekä kuluttajien tarpeisiin vastaamista viestinnän keinoin.
Ajankohta: Syksy 2022 – kevät 2023
Tavoite: Yritykset tietävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ymmärtävät kuluttajien arvomaailmaa viestinnässään ja saavat tietoa miten vastuullista viestintää voi tehdä eri tavoin.
Toteutus: Tietoisku, viestintäpaja, opiskelija-yritysyhteistyö. 
Muutos yrityksissä: Yritykset saavat vastuullisuusstrategian mallin ja suuntaviivat vastuullisen toiminnan esiintuomiseen.
Vastuutaho: HAMK

5. LUOMUELINTARVIKKEET – Siirtyminen elintarvikkeiden luonnonmukaiseen jalostamiseen

Kuvaus: LuomuHäme visiossa 2030 sekä Luomu 2.0 ohjelmassa yksi tulevaisuuden kehittämisen painopisteistä on jalostusasteen lisääminen. Luomukysynnän kasvu on suoraan riippuvainen elintarvikkeiden jalostusasteen nostamisesta ja uusien tuotteiden saattamisesta markkinoille. Teemassa keskitytään siihen, miten tavanomaisesta elintarvikkeiden jalostuksesta siirrytään tai valmistetaan rinnakkain luomuelintarvikkeita. Avataan kaupan ja ammattikeittiön näkökulmaa tuotteisiin, luomusertifikaatin hankintaprosessia, valvontaa viranomaisnäkökulmasta sekä pakkausmerkintöjä.
Ajankohta: Syksy 2022 – syksy 2023
Tavoite: Yritykset näkevät luomuelintarvikejalostukseen siirtymisen yhtenä mahdollisuutena ja osana kestävää hämäläistä ruokajärjestelmää. Yritykset saavat tietoa luonnonmukaisen jalostamisen perusasioista sekä tietoa luomusertifikaatin hankintaprosessista.
Toteutus: Tietoiskut, pienryhmä/t kiinnostuneille yrityksille. Mahdollisen yritysluomumentoritoiminnan käynnistäminen. 
Muutos yrityksissä: Yritykset lähtevät miettimään omalta kohdaltaan luonnonmukaista tuotantoa liiketoiminnan vaihtoehtona. Yritykset pystyvät tietoisesti siirtymään luomuelintarvikkeiden valmistajiksi tai kehittämään toimintaansa asiakaslähtöisesti.
Vastuutaho: ProAgria

6. TERVEELLISET ELINTARVIKKEET – Elintarvikkeiden ravitsemus ja kuluttajan hyvinvointi yrittäjän näkökulmasta

Kuvaus: Tarkastellaan elintarviketuotannon näkökulmasta, miten tuotteet ja elintarvikkeet vaikuttavat kuluttajan ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Terveellisen ja hyvän ruokavalion edistäminen, yritysten aktivointi ja opastaminen, jotta osaavat hyödyntää tuotteen ravitsemuksellista laatua viestinnässä ja markkinoinnissa. Omien tuotteiden ravintosisällön laskemisen periaatteiden ymmärtäminen, luotettavan tiedon löytäminen sekä ravintosisältöjä ja ravitsemuksellista laatua koskevien valmiiden materiaalien hyödyntäminen. Terveellinen elintarvike tai terveellinen ruokavalio voivat olla yrityksessä tuotekehityksen lähtökohtina.
Ajankohta: Kevät 2023
Tavoite: Tavoitteena on lisätä yrittäjien ymmärrystä ja tietämystä elintarvikkeiden ravintosisältöön ja ravitsemukselliseen laatuun liittyen.  Yrittäjien on tärkeätä tietää, miten terveellinen ruokavalio (esim. Pohjolan/Itämeren ruokavalio) kootaan ja mitä seikkoja kuluttajat arvostavat ruokavalintoja tehdessään.  Tavoitteena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään em. tietämystä omien tuotteiden kehittämisessä ja uusien tuotteiden suunnittelussa.
Toteutus: Miniseminaari, työpajat. 
Muutos yrityksessä: Yritykset ymmärtävät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen olevan osa kestävää ruokatuotantoa. Yrittäjät tunnistavat, miten omat tuotteet ”sijoittuvat” Itämeren ruokakolmiossa. Yritykset osaavat käyttää ravitsemuksellisia argumentteja tuotteidensa markkinoinnissa ja viestinnässä ja ymmärtävät kuluttajanäkökulman näissä ostopäätöksissä.
Vastuutaho: ProAgria

Kokoamme yrityksiä mukaan toimintaan!

Teemoitettujen kehittämispolkujen kautta jokainen yritys voi valita itselleen sopivat kehittämisaskeleet. Ilmoittaudu hankkeen toimijoille tämän ilmoittautumislomakkeen kautta, ja kerro toiveistasi. 

Kaikissa toimenpiteissä läpileikkaavina teemoina kulkevat kestävä hämäläinen ruokajärjestelmä sekä yhteistyö.

Alkusyksystä 2022 starttaa kolmen teeman kokonaisuus; Kansainvälisyys, Hiilijalanjälki sekä Vastuullisuusviestintä. Näitä teemoja toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Näissä yrityskohtaisesti rakennetut osiot ovat jo täynnä. Jaamme materiaalia kaikille tiedoksi nettisivuillamme.   

Yrityksille ja sidosryhmille yhteinen foorumi; Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä 

Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä on kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ruokasektorin toimijoiden käytössä tiedonjakoon ja verkostojen luomiseen. Kerro, jos haluat mukaan lähettämällä viestiä: Sanna.Lento@hamk.fi. Liittyminen vaatii vain sähköpostiosoitteen.

To 1.9.2022 klo 13-16 Klusterit ja yritysten yhteistyömallit – sidosryhmätapaaminen, Lahti

Tervetuloa tutustumaan muihin hämäläisiin ruokasektorin toimijoihin Lahteen Ravintola Taivaanrantaan torstaina 1.9.2022 klo 13–16. Osoite on Rautatienkatu 13, 15110 Lahti.

Kestävä RuokaHäme – sidosryhmätilaisuudessa tarkoituksena on tuoda Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin toimijoita yhteen ja luoda paikkaa uusille ajatuksille ja yhteistyölle. Tämän tilaisuuden teemana on Klusterit ja yritysten yhteistyömallit kehittämisessä. Esimerkkinä kuulemme Päijät-Hämeen Viljaklusterin toiminnasta ja sen hyödyistä yrityksille, yritysten kehittämishankkeista sekä pohdimme vastaavien mallien hyödyntämisestä alueellamme. Tule mukaan tuomaan näkökulmasi ja hakemaan uusia ajatuksia toimintaan! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja pientä suolaista.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kanta- ja päijäthämäläisille yrittäjille, neuvojille, koulutuksen ja tutkimuksen edustajille, kehittäjille, päättäjille, rahoittajille sekä muille sidosryhmätoimijoille.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Klo 13–13.40 Alustuspuheenvuorot

  • Tervetuloa, esittäytymiset ja lyhyt katsaus Kestävä RuokaHäme -sidosryhmätoimintaan, Sanna Lento, projektipäällikkö, Kestävä RuokaHäme, Hämeen ammattikorkeakoulu 
  • Päijät-Hämeen Viljaklusteri yhteistyön kehittämisen toimintamallina ja alustana, Pekka Mäki-Reinikka, Senior Advisor
  • Pk-yrityksen kokemuksia klusterin toiminnasta, Terhi Kinnari, yrittäjä, Kinnarin tila

Klo 13.40–15.15 Keskustelupajat ja kahvit

  • Yritysten yhteistyön toimintamallit – ohjeistus työpajoihin, Sanna Lento 

Klo 15.15–15.30 Yhteenveto

  • Loppukeskustelu ja seuraava tapaaminen

Klo 15.30–16 Vapaata keskustelua/ tapaamisia yms.

Tilaisuus on toinen Kestävä RuokaHäme -hankkeen sidosryhmätapaaminen. Aikaisemman tilaisuuden materiaalit löytyvät ko. Teams-ryhmästä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n sekä PoliRural (Future oriented collaborative policy development for rural areas and people) -hankkeen kanssa.

Ilmoittautumiset ma 29.8. klo 12 mennessä tällä linkillä. Tietoa tilaisuudesta saa mieluusti jakaa eteenpäin.

21.-23.9.2022 Artesaaniruoka SM 2022 –kilpailu Lappeenrannassa

Jatkojalostatko elintarvikkeita käsityömäisesti, paikallisista raaka-aineista, ilman ”välttämättömiä” lisäaineita? Haluatko profiloitua artesaaniruokatuotteiden valmistajaksi ja kehittää omia tuotteita vieläkin paremmaksi? ArtesaaniruokaSM -kilpailu voisi olla juuri Sinun juttusi!

Kilpailu motivoi yrittäjää omien tuotteiden kehitystyössä ja kilpailuun osallistuneet saavat ammattilaisten/asiantuntijoiden palautetta ja kehittämisideoita oman tuotteen  jatkokehittämiseen.

Käy tutustumassa sääntöihin, jossa kerrotaan, mitä tarkoittaa ”Artesaaniruoka” ja tarkista myös Artesaaniruoka SM 2022 kilpailukategoriat/-luokat.

Jos tämä on sinun juttusi, ilmoittaudu Artesaaniruoka SM 2022 kilpailuun 31.8.2022 mennessä – lomake nettisivuilla  https://artesaaniruokasm.fi/  

Yhteyshenkilö: Sanna.Lento-Kemppi@maajakotitalousnaiset.fi​, p. 040 5447768

Mediatiedotteet

Tukea hämäläisten elintarvikeyritysten vihreään kasvuun, 21.2.2022 

YLE Hämeenlinna, Harri Oksasen radiohaastattelu 6.4.2022 (7 min), Kestävä RuokaHäme -hanke/ projektipäällikkö Sanna Lento

Co-creation in multi-actor approach in PoliRural Häme pilot, May 2022. Ruokasektorin sidosryhmätapaamisesta 10.5.2022 PoliRural-hankkeen uutiskirjeessä.

Tapahtumien materiaalit

Kestävän RuokaHämeen keskiviikkokatsaukset

Kick-off Kestävä RuokaHäme hanke 23.2.2022 Kestävä RuokaHämeen ensimmäinen keskiviikkotuokio. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen toimintaa. 

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 16.3.2022
Katsauksen aiheena olivat syksyllä 2022 käynnistyvät  ympäristö- tai vastuullisuussuunnitelmat sekä yrityskohtaiset ympäristötietojen lähtötilannekartoitukset osana hiilineutraaliin tuotantoon siirtymistä. 

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 20.4.2022
Teemana sidosryhmätyö, Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä ja ajankohtaiset asiat.

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 15.6.2022
Ajankohtaisinfo syksyllä alkavista teemoista, joita toteutetaan yritys-opiskelijayhteistyönä. 

Teematapahtumien materiaalit

1. RUOKAMAAKUNTAIDENTITEETTI – Paikallinen ruokatuotanto ruokamaakunnan vahvistajana

Artesaaniruoka -onko tämä sinun juttusi 9.3.2022 ja 31.3.2022
Artesaaniruokaan erikoistuminen on yksi mahdollisuus käsityömäisesti elintarvikkeita valmistavalle yritykselle erottua massasta. Artesaaniruokatuotteet valmistetaan paikallisista raaka-aineista ilman lisäaineita. ​

Nimisuojalla tunnettuutta Lopen perunalle!​ 24.3.2022
EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Samalla tuotteelle on mahdollista saada nimisuojan avulla lisäarvoa. Marjo Särkkä-Tirkkonen kertoi, mitä perunoita on jo nimisuojattu sekä miten se toisi lisäarvoa Lopen perunalle. Lisäksi kuultiin esitys  Suonenjoen mansikan hakemusprosessista.

Pakkausmerkinnät viestii laadusta 21.4.2022
Iltapäivässä oli asiaa mm. pakkausmerkinnöistä, elintarvikkeen markkinoinnista/terveysväittämistä ja kontaktimateriaaleista.

2. KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN (Sustainable Häme food) – kansainvälistymisen monet mahdollisuudet ja oman osaamisen esiintuominen

Yritysvierailu ja tietoiskut: Yritysvierailun tuotteistaminen ja markkinointi kansainvälisille asiakasryhmille 30.3.2022 Tiirinkosken tehdas, Hml
Suomalaiset elintarvikealan tuotantoyritykset ja maatilat ovat suosittuja vierailukohteita ulkomaisille asiantuntijaryhmille. Toolbox Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Halonen kertoi, mitä yritysvierailun tuotteistamisessa on huomioitava. Visit Finland on rakentanut kansallisen DataHub tietokannan mahdollistamaan suomalaisen matkailutuotetiedon hyödyntämisen useissa eri kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa kanavissa. Linnan Kehitys Oy:n matkailukoordinaattori Annamaria Laine esitteli DataHubia ja sen käyttöä. HAMKin projektipäällikkö Sanna Lento esitteli hanketta ja kansainvälisyysosaaminen teeman toteutusta, kuten opiskelijayhteistyönä tehtävää kansainvälistä viestintäviikkoa. Kuulimme myös paikan päällä Tiirinkosken tehtaan näkemyksiä vierailukohteena olemisesta.

3. HIILIJALANJÄLKI – Siirtyminen hiilineutraaliin yritystoimintaan, hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen elintarvikealan yritystoiminnassa

4. VASTUULLISUUSVIESTINTÄ – Ympäristöraportointi ja vastuullisuusviestintä

Sähkön kulutusjouston hyödyntäminen, opas pk-yrityksille, kevät 2022. Kirjoittaneet HAMKin opiskelijat: Ronja Järvelä, Merja Leikkainen, Jaana Määttä

5. LUOMUELINTARVIKKEET – Siirtyminen elintarvikkeiden luonnonmukaiseen jalostamiseen

6. TERVEELLISET ELINTARVIKKEET – Elintarvikkeiden ravitsemus ja kuluttajan hyvinvointi yrittäjän näkökulmasta

Sidosryhmätyö

Tullaan tutuiksi – sidosryhmätyö yritysten menestystekijänä, 10.5.2022 VillaElina Kärkölä

Hämeen ruokasektoritoimijoiden verkostoitumispäivä, kohderyhmänä erityisesti päättäjät, rahoittajat, neuvojat, elinkeinoyhtiöt, hanketoteuttajat, koulutus ja tutkimus. Miten toimimme alueemme yritysten parhaaksi tiedottamalla eri rahoituskanavista, yhteistyöllä ja uusilla toimintatavoilla?
10.5.2022 Tullaan tutuiksi – sidosryhmätapaamisen ohjelma. Tilaisuuden järjestivät Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti, Kestävä RuokaHäme ja PoliRural (Future oriented collaborative policy development for rural areas and people) -hankkeet. 

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, käsikirja yrityksille. Sitra julkaisi helmikuussa 2022 yhteistyössä Deloitten kanssa käsikirjan suomalaisyrityksille kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Käsikirja johdattaa yritykset ymmärtämään kiertotalouden lainalaisuudet, tunnistamaan oman yrityksen mahdollisuudet ja kyvykkyydet sekä luomaan tiekartan, jolla kiertotalousmuutoksesta tulee totta. ”Lainsäädännössä on tapahtumassa valtava muutos lähivuosina. Yritysten kannattaa olla tässä hereillä. Toinen puoli on se, että yritykset näkevät, että kiertotalouden mukaisesti toimiminen on yritykselle kilpailuetu. Muutosta täytyy johtaa ja mitata. Data nousee tässä keskiöön”, Sitran projektijohtaja Jyri Arponen korostaa.

YHTEYSTIEDOT

#kestäväruokahäme 

 

KASVUA HÄMEESSÄ FACEBOOK

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
4 weeks ago
Kasvua Hämeessä

Lähiruokapäivä - Osta tilalta -tapahtumaan on ilmoittautunut 14 upeaa kohdetta myös Päijät-Hämeestä.

Nyt kannattaa lähteä nauttimaan syksyn tuoksuista ja lähiruoan mauista maaseudulle lauantaina 10.9.🤩

m.facebook.com/story.php?story_fbid=558460692743094&id=100057375041792
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lähiruokapäivä - Osta tilalta -tapahtumaan on ilmoittautunut 14 upeaa kohdetta myös Päijät-Hämeestä. 

Nyt kannattaa lähteä nauttimaan syksyn tuoksuista ja lähiruoan mauista maaseudulle lauantaina 10.9.🤩

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558460692743094&id=100057375041792Image attachment
4 weeks ago
Kasvua Hämeessä

Lähiruokapäivä on ihan justiinsa, eli ylihuomenna lauantaina 10.9. 🤩

Lähde makumatkalle Kanta-Hämeeseen. Maakunnan kohteet löydät allaolevasta postauksesta.👍

m.facebook.com/story.php?story_fbid=558393396083157&id=100057375041792&sfnsn=mo
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lähiruokapäivä on ihan justiinsa, eli ylihuomenna lauantaina 10.9. 🤩

Lähde makumatkalle Kanta-Hämeeseen. Maakunnan kohteet löydät allaolevasta postauksesta.👍

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558393396083157&id=100057375041792&sfnsn=moImage attachment

Kasvua Hämeessä Facebook

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU