Kestävä RuokaHäme - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä RuokaHäme
salaattilautanen
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Salaattilautanen

Kestävä RuokaHäme

Tausta

Ihmisten ja ympäristön kannalta terveellinen elintarvikejärjestelmä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. Kestävä RuokaHäme -hanke nostaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat alan paikalliseen kehittämiseen. Toiminnalla aktivoidaan kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä viestimiseen. Myös kehittämistyöhön vaikuttavat sidosryhmät halutaan mukaan toimintaan.  

Tavoite

Tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa uutta osaamista sekä auttaa verkostojen löytämisessä ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Teemat ja toteutus

Hankkeessa on kuusi ennalta valittua ajankohtaista teemaa, joihin yritykset voivat osallistua. Teemat ovat vastuullisuusviestintä, hiilijalanjälki, Sustainable Häme food (kansainvälisyysosaaminen), ruokamaakuntaidentiteetti, luomu- ja terveelliset elintarvikkeet.

Teemoista järjestetään aktivoivia työpajoja, tietoiskuja, pieniä kokeiluja, asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Osa teemoista toteutetaan opiskelija-yritysyhteistyönä. Teemaryhmissä avataan asioiden merkitystä yritystoiminnassa sekä autetaan verkostojen löytämisessä ja omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä. 

Tulokset

Hankkeella on lähtökohtaisesti tavoite saada tutkimustieto siirtymään yrityksiin ja sitä kautta vaikuttaa vahvasti kestävän ruokatuotannon vahvistumiseen Kanta- ja Päijät-Hämeessä tulevaisuudessa. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja pyrkii synnyttämään osaltaan uutta kestävää liiketoimintaa mm. yritysryhmähankkeiden synnyttämisen kautta. Yksi keskeinen tulos onkin uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja kehittämistoimintoihin aktivoiminen.  

Yhteistyössä toimiminen, yritysten tarinat ja oman toiminnan esille tuominen vahvistavat hämäläistä ruokakulttuuria ja luovat ruokamaakuntaidentiteettiä. Samalla jatketaan Taste of Häme tarinoiden jatkuvuutta hankkeen jälkeenkin.

Toteuttajat 

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022) ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus (100%). Hanketoteuttajat ovat HAMK Bio ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

www.hamk.fi/kestäväruokahäme
Hanke ProAgria Etelä-Suomen sivuilla 

Hankkeen kaikissa toimenpiteissä läpileikkaavana teemana kulkee kestävä ruokajärjestelmä elintarvikkeiden jalostustoiminnassa sekä toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Kestävän kehityksen mukaista liiketoiminta-ajattelua tuodaan yritysten tietoisuuteen eri näkökulmista.

Teemoitetuilla kehittämispoluilla pyritään kannustamaan pieninkiin tekoihin ja pohtimaan yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Jokainen voi valita sopivat teemat tai pelkät tietoiskut, mutta parhaimman hyödyn saat sitoutumalla sinun tarpeitasi hyödyntävään teemaan. 

Teemojen esittelyt

1. RUOKAMAAKUNTAIDENTITEETTI – Paikallinen ruokatuotanto ruokamaakunnan vahvistajana

Kuvaus: Oman ruokamaakuntaimagon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja yhteistä tekemistä. Ruokamaakunta kumpuaa yritysten kautta. Teemassa keskitytään ruoantekijöihin, ruokatarinoihin, uusiin yhteistyön muotoihin. Pienet elintarvikeyritykset profiloituvat luontaisesti paikallisten ruokatarinoiden tuottajiksi ja tuovat hämäläistä ruokakulttuuria ja lähiruokaa esille. Yrityksiä aktivoidaan miettimään oman yrityksen ja tuotteiden profilointia, jossa esimerkiksi artesaaniruoka tai EU:n nimisuojatut, maantieteellistä tai perinteistä valmistustapaa korostavat, tuotteet, kuten sahti, voivat olla yhtenä erikoistumisen vaihtoehtoina. 
Ajankohta: Koko hankkeen ajan 2022 – 2023 
Tavoite: Kokonaisuus vahvistaa lähiruokaan tai paikallisuuteen profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä, tunnettuutta ja liiketoimintaa – koko ruokamaakuntaimago vahvistuu.  Yritykset saavat uusia vaihtoehtoja toimintansa kehittämiseen sekä osaavat kertoa oman tarinansa osana hämäläistä ruokakulttuuria. Paikallisuus luo mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa, nykyisiä ja uusia tuotteita, ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä uusia asiakkaita.
Toteutus: Webinaarit, työpajat ja toimijaryhmät.
Muutos yrityksissä: Hämäläisestä ruokakulttuurista ja tuotteista viestiminen on luonteva osa toimijoiden toimintaa. Yhdessä toimiminen ja toimijaverkostot tuovat hyötyjä ja niihin hakeudutaan mielellään. Hämäläisten elintarvikealan yritykset tuntevat olevansa osa vastuullista ja kestävää ruokaketjua ja ovat mukana verkostojen kehittämisessä. Yritykset tunnistavat asiakkaansa ja osaavat hakea tietoa asiakkaiden toiveista. He löytävät uusia kehittymismahdollisuuksia sekä pystyvät nostamaan tuotteidensa tasoa esim. osallistumalla kilpailuihin. Yritykset saavat tunnettuutta ja näkyvyyttä olemassa olevien sivustojen kautta (Taste of Häme, Visit Häme, Visit Lahti jne.) tai käyttäessään nimisuojamerkintöjä.
Vastuutaho: ProAgria

2. KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN (Sustainable Häme food) – kansainvälistymisen monet mahdollisuudet ja oman osaamisen esiintuominen

Kuvaus: Autetaan yrityksiä tuomaan kestävää liiketoimintaa konkreettisesti esille osana globaalia ruokajärjestelmää. Yritykset pohtivat liiketoimintaansa osana kansainvälistä ympäristöä ja yritysyhteistyötä. 
Ajankohta: Vuoden 2022 aikana
Tavoite: Yritykset saavat käsityksen kansainvälistymisen erilaisista mahdollisuuksista. Oman toiminnan esittely avaa kestävän hämäläisen ruokatuotannon läpinäkyvyyttä ja auttaa yrityksiä oman toiminnan vaikuttavuuden merkityksen ymmärtämistä. Avataan ovia kansainväliseen yritysyhteistyöhön.
Toteutus: Tietoiskut, yritysvierailu, työpaja, opiskelija-yritysyhteistyö (viestintäviikko ja online kv-yritystreffit).
Muutos yrityksissä: Yritykset osaavat kertoa kestävästä toiminnastaan kansainvälisessä kontekstissa kohderyhmä huomioiden. Yritykset ovat avoimempia kansainväliselle yritysyhteistyölle, osallistuvat kansainvälisiin tapahtumiin. Tulevaisuudessa tällaiset avaukset voivat helpottaa yrityksiä lähtemään mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja kansainvälisiin kehittämistoimenpiteisiin.
Vastuutaho: HAMK, yhteistyökumppanina Forssan yrityskehitys Oy

3. HIILIJALANJÄLKI – Siirtyminen hiilineutraaliin yritystoimintaan. Elintarvikeyrityksen hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen yritystoiminnassa

Kuvaus: Yritystoiminnan vastuullisuutta voidaan tuoda esille erilaisten laskennallisten mittareiden avulla. Haasteina ovat mittareiden, laskentatapojen ja tulosten vertailtavuus sekä laskentaan liittyvät tiedon suuri määrä.
Teemassa avataan hiilijalanjälkeen liittyvää kokonaisuutta ja mitattavan tuotteen elinkaariajattelua. Tuodaan esille yrityksen omia toimenpiteitä, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, esim. sähkön- ja veden kulutus. Kerrotaan alan toimijoista ja palveluntarjoajista sekä näihin liittyvistä kustannuksista.
Ajankohta:  2023
Tavoite: Yrityksillä on osaamista hiilijalanjälkilaskennan prosessin ymmärtämiseen. Yrittäjät saavat ideoita, miten omalla toiminnalla voivat vähentää ympäristökuormaa.
Toteutus: Tietoiskut, opiskelijayhteistyötä yrityskohtaisen tilannekuvan ja tavoitteiden selvittämiseksi (mm. alustavaa kartoitusta tarvittavien osatietojen keräämiseen yrityksissä laskentaa varten).
Muutos yrityksissä: Yritykset osaavat valmistautua hiilijalanjälkilaskentaan ja tietävät miltä tahoilta apua voi saada.
Vastuutaho: HAMK

4. VASTUULLISUUSVIESTINTÄ – Ympäristöraportointi ja vastuullisuusviestintä

Kuvaus: Kestävään ruokajärjestelmään siirtyminen vaatii toimenpiteiden lisäksi siitä viestimistä. Teemassa avataan vastuullisen viestinnän toimintamalleja ja ympäristöraportoinnin prosessia tiedonkeräystarpeineen. Teemassa käydään läpi mm. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) sekä kuluttajien tarpeisiin vastaamista viestinnän keinoin.
Ajankohta: Syksy 2022 – kevät 2023
Tavoite: Yritykset tietävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ymmärtävät kuluttajien arvomaailmaa viestinnässään ja saavat tietoa miten vastuullista viestintää voi tehdä eri tavoin.
Toteutus: Tietoisku, viestintäpaja, opiskelija-yritysyhteistyö. 
Muutos yrityksissä: Yritykset saavat vastuullisuusstrategian mallin ja suuntaviivat vastuullisen toiminnan esiintuomiseen.
Vastuutaho: HAMK

5. LUOMUELINTARVIKKEET – Siirtyminen elintarvikkeiden luonnonmukaiseen jalostamiseen

Kuvaus: LuomuHäme visiossa 2030 sekä Luomu 2.0 ohjelmassa yksi tulevaisuuden kehittämisen painopisteistä on jalostusasteen lisääminen. Luomukysynnän kasvu on suoraan riippuvainen elintarvikkeiden jalostusasteen nostamisesta ja uusien tuotteiden saattamisesta markkinoille. Teemassa keskitytään siihen, miten tavanomaisesta elintarvikkeiden jalostuksesta siirrytään tai valmistetaan rinnakkain luomuelintarvikkeita. Avataan kaupan ja ammattikeittiön näkökulmaa tuotteisiin, luomusertifikaatin hankintaprosessia, valvontaa viranomaisnäkökulmasta sekä pakkausmerkintöjä.
Ajankohta: 2023
Tavoite: Yritykset näkevät luomuelintarvikejalostukseen siirtymisen yhtenä mahdollisuutena ja osana kestävää hämäläistä ruokajärjestelmää. Yritykset saavat tietoa luonnonmukaisen jalostamisen perusasioista sekä tietoa luomusertifikaatin hankintaprosessista.
Toteutus: Tietoiskut, pienryhmä/t kiinnostuneille yrityksille. Mahdollisen yritysluomumentoritoiminnan käynnistäminen. 
Muutos yrityksissä: Yritykset lähtevät miettimään omalta kohdaltaan luonnonmukaista tuotantoa liiketoiminnan vaihtoehtona. Yritykset pystyvät tietoisesti siirtymään luomuelintarvikkeiden valmistajiksi tai kehittämään toimintaansa asiakaslähtöisesti.
Vastuutaho: ProAgria

6. TERVEELLISET ELINTARVIKKEET – Elintarvikkeiden ravitsemus ja kuluttajan hyvinvointi yrittäjän näkökulmasta

Kuvaus: Tarkastellaan elintarviketuotannon näkökulmasta, miten tuotteet ja elintarvikkeet vaikuttavat kuluttajan ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Terveellisen ja hyvän ruokavalion edistäminen, yritysten aktivointi ja opastaminen, jotta osaavat hyödyntää tuotteen ravitsemuksellista laatua viestinnässä ja markkinoinnissa. Omien tuotteiden ravintosisällön laskemisen periaatteiden ymmärtäminen, luotettavan tiedon löytäminen sekä ravintosisältöjä ja ravitsemuksellista laatua koskevien valmiiden materiaalien hyödyntäminen. Terveellinen elintarvike tai terveellinen ruokavalio voivat olla yrityksessä tuotekehityksen lähtökohtina.
Ajankohta: Kevät 2023
Tavoite: Tavoitteena on lisätä yrittäjien ymmärrystä ja tietämystä elintarvikkeiden ravintosisältöön ja ravitsemukselliseen laatuun liittyen.  Yrittäjien on tärkeätä tietää, miten terveellinen ruokavalio (esim. Pohjolan/Itämeren ruokavalio) kootaan ja mitä seikkoja kuluttajat arvostavat ruokavalintoja tehdessään.  Tavoitteena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään em. tietämystä omien tuotteiden kehittämisessä ja uusien tuotteiden suunnittelussa.
Toteutus: Miniseminaari, työpajat. 
Muutos yrityksessä: Yritykset ymmärtävät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen olevan osa kestävää ruokatuotantoa. Yrittäjät tunnistavat, miten omat tuotteet ”sijoittuvat” Itämeren ruokakolmiossa. Yritykset osaavat käyttää ravitsemuksellisia argumentteja tuotteidensa markkinoinnissa ja viestinnässä ja ymmärtävät kuluttajanäkökulman näissä ostopäätöksissä.
Vastuutaho: ProAgria

Ruokatoimijoiden yhteinen alusta on käytössä – tule mukaan!

Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä on kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ruokasektorin toimijoiden käytössä tiedonjakoon ja verkostojen luomiseen. Kerro, jos haluat mukaan lähettämällä viestiä: Sanna.Lento@hamk.fi. Liittyminen vaatii vain sähköpostiosoitteen.

AJANKOHTAISTA:

Herkkujen Häme to 17.8.2023 klo 15-19 tapahtuma Hämeenlinnan torilla
Hämäläinen alkutuottaja, lähiruokayrittäjä, leipuri jne, jos sinulla on tuote, jonka alkuperä ja juuret ovat syvällä Hämeen maaperässä, ilmoittaudu mukaan tapahtumaan myyjäksi tästä linkistä. Toripaikan tarjoamme käyttöösi maksutta. Paikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot Satu Nokkonen, puh. 040 574 9337, satu.nokkonen@proagria.fi

KÄYTÄNNÖN RUOKATYÖPAJAT HÄMEENLINNASSA
Paikka: ProAgria Etelä-Suomi Hämeenlinnan aluetoimisto, Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna, 5. kerros.

Erikoisruokavaliot ja vegaaniruoat ma 2.10.2023 klo 14–18
Erityisruokavaliot ovat yhä yleisempiä ja erikoistuotteiden markkinat voimakkaassa kasvussa. Aiheuttaako erityisruokavaliot haasteita palvellessasi asiakkaita? Haluatko syventää osaamistasi erityisruokavalioista. Tule mukaan käytännön työpajaan, jossa valmistamme päivän aikana erilaisia ruokia huomioiden erikoisruokavalioita, mm. gluteenittomuus ja vegaaninen ruoanvalmistus. Lisätietoa ja ilmoittautuminen; https://tilaisuudet.proagria.fi/erikoisruokavaliotjavegaaniruoat

Kotimaiset erikoiskasvit ma 9.10.2023 klo 14–18
Toisessa käytännön ruokatyöpajassa keskitymme kotimaisiin erikoiskasveihin. Näihin kasveihin ja jalosteisiin kuuluvat mm. öljyhamppu, härkäpapu, kvinoa, makealupiini ja pellava. Tutustumme käytännössä, miten nämä raaka-aineet käyttäytyvät ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Lisäksi kurssilla tuodaan esille näiden tuotteiden ravintoarvoja ja sitä, miten ne tukevat monipuolista ravitsemusta. Samalla nämä erikoiskasvit sopivat myös monenlaisiin erikoisruokavalioihin. Lisätietoa ja ilmoittautuminen; https://tilaisuudet.proagria.fi/kotimaiseterikoiskasvit

Tiedustelut työpajoista: ruoka-asiantuntija Suvi Malin, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, p. 0400 682334, Suvi.Malin@proagria.fi

Marjojen ja hedelmien jatkojalostustyöpaja siirtyy marraskuulle 2023 (lisätietoa tulossa)
Paikka: Lomakivi, Lomakiventie 4 A, 47400 Kausala
Aika: pe klo 16 – su klo 13
Marjojen ja hedelmien jatkojalostustyöpaja elintarvikealanyrittäjille ja marjanviljelijöille. Ainutlaatuinen tilaisuus päästä opettelemaan erilaisten marja- ja hedelmätuotteiden jatkojalostusta ruoka-artesaani Margot Wikströmin kanssa. Ohjelmassa tietoa artesaanikäsitteestä ja teoriaa sekä käytäntöä marja- ja hedelmäjalosteiden  raaka-aineista, valmistuksesta ja säilyvyydestä. Erityisesti keskitytään seuraaviin tuotteisiin: hillo, marmeladi, hyytelö ja jokin juoma, esim. nektari.

Tilaisuuden järjestivät yhdessä Kestävä RuokaHäme -hanke, Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa -hanke ja Artesaaniruoka pienten elintarvikeyritysten kilpailukyvyn vahvistajana -hanke.

 

Hankkeesta yleistä

Sustainable Häme Food project presentation

Kick-off Kestävä RuokaHäme hanke 23.2.2022 Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen toimintaa. 

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 16.3.2022
Katsauksen aiheena olivat syksyllä 2022 käynnistyvät  ympäristö- tai vastuullisuussuunnitelmat sekä yrityskohtaiset ympäristötietojen lähtötilannekartoitukset osana hiilineutraaliin tuotantoon siirtymistä. 

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 20.4.2022
Teemana sidosryhmätyö, Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä ja ajankohtaiset asiat.

Kestävä RuokaHäme keskiviikkokatsaus 15.6.2022
Ajankohtaisinfo syksyllä 2022 alkavista teemoista, joita toteutetaan yritys-opiskelijayhteistyönä. 

Kestävä RuokaHäme kevätinfo 4.4.2023 esitysmateriaalit (pdf)
Ajankohtaista hankkeessa, mm. hiilijalanjälkilaskenta prosessina yritys-opiskelijayhteistyönä syksyllä 2023 ja ravitsemus, erikoisruokavaliot, työpajat keväällä 2023. (Videotallenne 38 min)

Mediatiedotteet ja muu näkyvyys

Mediatiedote 21.2.2022, Tukea hämäläisten elintarvikeyritysten vihreään kasvuun 

YLE Hämeenlinna, Harri Oksasen radiohaastattelu 6.4.2022 (7 min), Kestävä RuokaHäme -hanke/ projektipäällikkö Sanna Lento

Co-creation in multi-actor approach in PoliRural Häme pilot, May 2022. Ruokasektorin sidosryhmätapaamisesta 10.5.2022 PoliRural-hankkeen uutiskirjeessä.

HAMK Beat blogiteksti 30.1.2023, Sanna Lento ja Satu Kivimäki, Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti – kokemuksia hanketoteutuksesta yritys-opiskelijayhteistyönä

Vastuullisuus elintarvikealalla -hanketreffien satoa 20.3.2023. Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanke järjesti etähanketreffit, jossa mukana oli myös Kestävä RuokaHäme -hanke. https://aitojamakuja.fi/vastuullisuus-elintarvikealalla-hanketreffien-satoa/ -sivulta löytyvät kaikki esitykset.

Aitoja makuja -verkkolehti, Uutiset 19.4.2023, Vastuullisuutta, vastuullisuutta, mutta miten ihmeessä siitä viestitään?

Teemoittaiset materiaalit

1. RUOKAMAAKUNTAIDENTITEETTI – Paikallinen ruokatuotanto ruokamaakunnan vahvistajana

Artesaaniruoka -onko tämä sinun juttusi 9.3.2022 ja 31.3.2022
Artesaaniruokaan erikoistuminen on yksi mahdollisuus käsityömäisesti elintarvikkeita valmistavalle yritykselle erottua massasta. Artesaaniruokatuotteet valmistetaan paikallisista raaka-aineista ilman lisäaineita. ​

Nimisuojalla tunnettuutta Lopen perunalle!​ 24.3.2022
EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Samalla tuotteelle on mahdollista saada nimisuojan avulla lisäarvoa. Marjo Särkkä-Tirkkonen kertoi, mitä perunoita on jo nimisuojattu sekä miten se toisi lisäarvoa Lopen perunalle. Lisäksi kuultiin esitys  Suonenjoen mansikan hakemusprosessista.

Pakkausmerkinnät viestii laadusta 21.4.2022
Iltapäivässä oli asiaa mm. pakkausmerkinnöistä, elintarvikkeen markkinoinnista/terveysväittämistä ja kontaktimateriaaleista. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa -hankkeen kanssa. Materiaalit löytyvät ko. sivulta.

PERUNA – Loistava raaka-aine, monipuolinen ja ravitseva osa ilmastoystävällistä ruokavaliota! 22.2.2023 
Kotimainen peruna on tuttuakin tutumpi raaka-aine, joka ansaitsee nykyistä enemmän hehkutusta. Edullinen, ravitseva, ympäristöystävällinen, kotimainen ja monipuolinen – paljon adjektiiveja, jotka kuvaavat perunaa ja puoltavat sen käyttöä sekä arvoa. Tilaisuuden esitykset näkyvät alla.

Peruna ravitsemuksessa ja osana monipuolista ruokavaliota, Satu Nokkonen, Kestävä RuokaHäme -hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry
Miten avomaan puutarhatuotannon kestavyytta voidaan edistaa ja miten osataan vastata yhteiskunnan ja kuluttajien vaatimuksiin paremmin?, Emma Kaakko, Kasviksia ilmastoystävällisesti Suomesta -hanke, Puutarhaliitto ry / Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
Voisiko EU:n nimisuojajärjestelmä tukea laadukkaan perunan myyntiä? Lopen Peruna -nimisuojahakemusluonnoksen esittely, Marjo Särkkä, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

11.4.2023 Merkeillä nostetta ruokatuotteille ja -palveluille -webinaari
Tietoa elintarvikkeiden nimisuojauksesta ja muista merkeistä elintarvikkeissa sekä ruokapalveluissa. 
Esitykset
– EU-nimisuoja tuo lisäarvoa paikallisille elintarvikkeille ja ravintoloille, Marjo Särkkä, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopisto
Sertifioitu artesaaniruoka pienten yritysten kilpailukyvyn vahvistajana, Margot Wikström, toiminnanjohtaja, Mathantverkarna/Ruoka-artesaanit
Hyvää Suomesta -alkuperämerkki on lupaus kotimaisesta raaka-aineesta ja työstä, Minna Asunmaa, kehityspäällikkö, Ruokatieto Yhdistys ry
Esimerkkejä Saimaan alueen ruokamerkeistä – Karelia a la carte, D.O. Saimaa ja Saimaa Geopark Geofood ja Aitoja Makuja -sivusto, Satu Nokkonen, ruoka-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset

Tilaisuuden järjestivät Kestävä RuokaHäme – ja Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa -hankkeet.

2. KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN (Sustainable Häme food) – kansainvälistymisen monet mahdollisuudet ja oman osaamisen esiintuominen

Yritysvierailun tuotteistaminen ja markkinointi kansainvälisille asiakasryhmille 30.3.2022 Tiirinkosken tehdas, Hml

Suomalaiset elintarvikealan tuotantoyritykset ja maatilat ovat suosittuja vierailukohteita ulkomaisille asiantuntijaryhmille. Toolbox Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Halonen kertoi, mitä yritysvierailun tuotteistamisessa on huomioitava. Visit Finland on rakentanut kansallisen DataHub tietokannan mahdollistamaan suomalaisen matkailutuotetiedon hyödyntämisen useissa eri kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa kanavissa. Linnan Kehitys Oy:n matkailukoordinaattori Annamaria Laine esitteli DataHubia ja sen käyttöä. HAMKin projektipäällikkö Sanna Lento esitteli hanketta ja kansainvälisyysosaaminen teeman toteutusta, kuten opiskelijayhteistyönä tehtävää kansainvälistä viestintäviikkoa. Kuulimme myös paikan päällä Tiirinkosken tehtaan näkemyksiä vierailukohteena olemisesta.

Esimerkkituotoksia yritys-opiskelija-yhteistyöstä

Teeman tavoitteista ja sisällöistä opettajien kertomana; Video opintojaksoyhteistyöstä (in english) 3:42

HAMK:n bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kirjoittama blogiteksti Hikiän hunajalle; What is organic and biodynamic farming?
HAMK:n bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden tuottama infograafi Yli-Karkelan tilalle; The journey of Yli-Karkela farm carrots from field to fork  

Interview of Xocolates C.R.E.O, Chocolate Factory-museum located in Tortosa, Spain. Interviewer HAMK exchange student Maria Brull Van Elk 7.10.2022.

3. HIILIJALANJÄLKI – Siirtyminen hiilineutraaliin yritystoimintaan, hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen elintarvikealan yritystoiminnassa

4. VASTUULLISUUSVIESTINTÄ – Ympäristöraportointi ja vastuullisuusviestintä

Sähkön kulutusjouston hyödyntäminen, opas pk-yrityksille, kevät 2022. Kirjoittaneet HAMKin opiskelijat: Ronja Järvelä, Merja Leikkainen, Jaana Määttä

Vastuullisuusviestinnän opas, kevät 2023. Kirjoittaneet HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat: Nino Pajunen, Jutta Pantsu, Iida Rask ja Matti Törmäkangas

Virtualimaatilat – opas, kevät 2023. Kirjoittajat HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat: Crista Backman, Jutta Heikkala, Maiju Majasalmi,​ Minttu Mäki, Sara Syvälahti ja Marjo Valkonen

5. LUOMUELINTARVIKKEET – Siirtyminen elintarvikkeiden luonnonmukaiseen jalostamiseen

6. TERVEELLISET ELINTARVIKKEET – Elintarvikkeiden ravitsemus ja kuluttajan hyvinvointi yrittäjän näkökulmasta

18.4.2023 Terveellisyys elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen myynnissä sekä tuotekehityksessä -webinaari
Terveelliset elintarvikkeet -teema aloitettiin Satu Nokkosen pitämällä johdatuksella elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen. Esityksessä tuotiin esille, miten elintarvikkeet vaikuttavat kuluttajan ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä miten tuotteen tai palvelun ravitsemuksellista laatua hyödynnetään viestinnässä ja markkinoinnissa.

SIDOSRYHMÄTYÖ

10.5.2022 Tullaan tutuiksi – sidosryhmätyö yritysten menestystekijänä, VillaElina Kärkölä

Hämeen ruokasektoritoimijoiden verkostoitumispäivä, jossa teemana oli tulla tutuiksi ja pohtia, miten toimimme alueemme yritysten parhaaksi tiedottamalla eri rahoituskanavista, yhteistyöllä ja uusilla toimintatavoilla. Tilaisuuden järjestivät Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti, Kestävä RuokaHäme ja PoliRural (Future oriented collaborative policy development for rural areas and people) -hankkeet. 10.5.2022 Tullaan tutuiksi sidosryhmätapaamisen esitykset, työpajatulokset ja palautekoonti.

1.9.2022 klo 13-16 Klusterit ja yritysten yhteistyömallit – sidosryhmätapaaminen, Lahti

Kestävä RuokaHäme – sidosryhmätilaisuudessa tarkoituksena on tuoda Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin toimijoita yhteen ja luoda paikkaa uusille ajatuksille ja yhteistyölle. Tämän tilaisuuden teemana oli Klusterit ja yritysten yhteistyömallit kehittämisessä. Esimerkkinä kuulimme Päijät-Hämeen Viljaklusterin toiminnasta ja sen hyödyistä yrityksille, yritysten kehittämishankkeista sekä pohdimme vastaavien mallien hyödyntämisestä alueellamme. 

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n sekä PoliRural (Future oriented collaborative policy development for rural areas and people) -hankkeen kanssa. 1.9.2022 Klusterit ja yritysten toimintamallit kehittämisessä esitykset, sekä koonti 1.9.2022 keskustelupajoista.

1.2.2023 klo 12-15 Out of the food box  – sidosryhmätilaisuus, Makuliha, Tammela

Tilaisuudessa opettelimme avartamaan omia näkökulmiamme tulevaisuuden hämäläiseen ruoantuotantoon. Ohjelma (Out of the food box 1.2.2023 kutsu ja ohjelma, pdf). Kuulimme lyhyet puheenvuorot tulevaisuuden hämäläisestä ruoantuotannosta kansainvälisen opiskelijan, nuorten leipomo-opiskelijoiden, teknologia-asiantuntijan sekä hyvinvoinnin asiantuntijan näkökulmasta. Kuulimme myös Makuliha Oy:n toiminnasta ja heidän innovatiivisesta tavasta kehittää tuotteita.

Lopuksi pyrimme ravistelemaan omia näkemyksiämme mahdollisista tulevaisuuskuvista Sitran Hyvät kortit -kortteja apuna käyttäen. Lue yhteenveto DIVA-hankkeen blogitekstistä.

Tilaisuus toteutettiin yhdessä DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla -hankkeen kanssa. 

Materiaalia muualta

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, käsikirja yrityksille. Sitra julkaisi helmikuussa 2022 yhteistyössä Deloitten kanssa käsikirjan suomalaisyrityksille kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Käsikirja johdattaa yritykset ymmärtämään kiertotalouden lainalaisuudet, tunnistamaan oman yrityksen mahdollisuudet ja kyvykkyydet sekä luomaan tiekartan, jolla kiertotalousmuutoksesta tulee totta. ”Lainsäädännössä on tapahtumassa valtava muutos lähivuosina. Yritysten kannattaa olla tässä hereillä. Toinen puoli on se, että yritykset näkevät, että kiertotalouden mukaisesti toimiminen on yritykselle kilpailuetu. Muutosta täytyy johtaa ja mitata. Data nousee tässä keskiöön”, Sitran projektijohtaja Jyri Arponen korostaa.

 

 

Project presentation in english

Background
A food system that is healthy for people and the environment is at the center of the European Green Deal program. The Sustainable Food Häme project brings these themes to the local development of the food industry. The target group of activities are the food sector actors and stakeholders.

Target
The target of the project is to increase the awareness of sustainable development and responsibility to companies working with food production and situated in Kanta-Häme and Päijät-Häme regions. Additionally target is to generate new expertise, networks and kick-off new development actions in the companies.

Themes and implementation
The project has six pre-selected themes in which companies can participate. The themes are responsibility communication, carbon footprint, sustainable Häme food (international communication competence), local food – food province Häme, organic food processing and healthy food products.

Activating workshops, webinars, small experiments, expert lectures and company visits are organized on the themes. Some of the themes are implemented as student-company cooperation.

Outcome of the project
The basic goal of the project is to transfer research knowledge to companies and thereby strongly influence the strengthening of sustainable food production in Kanta-Häme and Päijät-Häme regions in the future. The project activates companies to develop their own operations and aims to contribute to generating new sustainable business, e.g. through the creation of business group projects. One of the result is the creation of new group of stakeholders and activate co-operation in the group to development activities.

Funding and implementers
The project implements the Rural Development Programme for Mainland Finland
2014-2020 (transition period 2021-2022) and is funded by the Häme Centre for Economic Development, Transport and the Environment (100%) from the EU’s Rural Development Fund.

The project is implemented by Häme University of Applied Sciences and its research center HAMK Bio and ProAgria Southern Finland Association which is a Finnish expert organization offering a wide range of advisory services for region’s farms and rural enterprises.

The project period is 1 January 2022 – 31 December 2023.

Sustainable Häme Food project presentation

YHTEYSTIEDOT

#kestäväruokahäme 

 

KASVUA HÄMEESSÄ FACEBOOK

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 days ago
Kasvua Hämeessä

Toukokuun 2023 elintarvikealan uutiskooste on ilmestynyt. Tutustu kesän ja syksyn tapahtumiin. www.hamk.fi/wp-content/uploads/2022/01/Kestava_RuokaHame_Uutiskooste_Toukokuu2023.pdf ProAgria Etelä-Suom HAMK Bio ... Lue lisääNäytä vähemmän

Toukokuun 2023 elintarvikealan uutiskooste on ilmestynyt. Tutustu kesän ja syksyn tapahtumiin. https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2022/01/Kestava_RuokaHame_Uutiskooste_Toukokuu2023.pdf #kestäväruokahäme ProAgria Etelä-Suomi HAMK Bio
1 week ago
Kasvua Hämeessä

... Lue lisääNäytä vähemmän

Load more

Kasvua Hämeessä Facebook

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU